Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over wachtlijsten en financiering in de jeugdzorg, te weten:

- de motie-Dibi over afstemming van de verdeelmodellen van de jeugd-lvg en jeugd-ggz op de provinciaal gefinancierde jeugdzorg (29815, nr. 192);

- de motie-Leijten/Langkamp over uitstel van de nieuwe manier van financiering met een jaar (29815, nr. 193);

- de motie-Sterk over een uiterste inspanning om de wachtlijsten eind 2009 weggewerkt te hebben (29815, nr. 194);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over invoering van de werkwijze van de projectgroep "Versnelling in de jeugdzorg" (29815, nr. 195);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over inkopen van zorg bij kwalitatief goede aanbieders (29815, nr. 196).

(Zie vergadering van 11 juni 2009.)

In stemming komt de motie-Dibi (29815, nr. 192).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Langkamp (29815, nr. 193).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sterk (29815, nr. 194).

De voorzitter:

Ik constateer dat ...

Ik heb een beetje last van u, mevrouw Ter Horst en mijnheer Hirsch Ballin. Het spijt mij.

We gaan opnieuw stemmen.

In stemming komt de motie-Sterk (29815, nr. 194).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. (29815, nr. 195).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (29815, nr. 196).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven