Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over het stimuleren van kleinschalig wonen voor mensen met dementie (25424, nr. 87), te weten:

- de motie-Leijten over omvormen van de stimuleringsregeling voor kleinschalig wonen (25424, nr. 88);

- de motie-Leijten over laten vervallen van de eis voor de minimale zorgzwaarte (25424, nr. 89);

- de motie-Jan de Vries/Van Miltenburg over ontwerpen van een tijdelijke regeling voor kleinschalige woonvoorzieningen (25424, nr. 90).

(Zie vergadering van 11 juni 2009.)

In stemming komt de motie-Leijten (25424, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (25424, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jan de Vries/Van Miltenburg (25424, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven