Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de staatssecretaris van Defensie over het Actieplan diversiteit Defensie 2009-2012 en nadere uitwerking van het reservistenbeleid (31700 X, nr. 117), te weten:

- de motie-Boekestijn over een convenant met de reservistenorganisaties over ondersteunende taken (31700 X, nr. 118);

- de motie-Knops c.s. over onderzoek naar de inzet van reservisten in andere landen (31700 X, nr. 119).

(Zie vergadering van 11 juni 2009.)

In stemming komt de motie-Boekestijn (31700-X, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Knops c.s. (31700-X, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven