Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over plannen voor een milieuheffing op auto's, te weten:

- de motie-Aptroot over niet laten doorgaan van de ombouw van de bpm tot een CO2-heffing (31492, nr. 12);

- de motie-Madlener over schrappen van de CO2-heffing (31492, nr. 13).

(Zie vergadering van 10 juni 2009.)

In stemming komt de motie-Aptroot (31492, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (31492, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven