Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Europese voorstellen op het terrein van asiel, te weten:

- de motie-Fritsma over geen gemeenschappelijk Europees toelatingsbeleid (22112, nr. 871);

- de motie-Van Velzen/Heemelaar over het opschorten van het overdragen van asielzoekers aan Griekenland (22112, nr. 872).

(Zie vergadering van 11 juni 2009.)

De voorzitter:

Tijdens de regeling van werkzaamheden is de motie-Van Velzen/Heemelaar (22112, nr. 872) van de agenda afgevoerd.

In stemming komt de motie-Fritsma (22112, nr. 871).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven