Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over plannen voor het verhogen van het eigen risico, te weten:

- de motie-Agema over niet verhogen van het eigen risico in deze regeerperiode (29689, nr. 261);

- de motie-Agema over uitzonderen van het eigen risico bij kosteneffectieve behandelingen (29689, nr. 262);

- de motie-Van Gerven over niet neerleggen van de rekening van de budgettaire problemen bij chronisch zieken, ouderen en gehandicapten (29689, nr. 263).

(Zie vergadering van 11 juni 2009.)

In stemming komt de motie-Agema (29689, nr. 261).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (29689, nr. 262).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29689, nr. 263).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven