Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het jaar 2008, te weten:

- de motie-Van Bommel over een onafhankelijke en volledige evaluatie van het beheer van het NIMD (31924 V, nr. 5);

- de motie-Van Bommel over een onafhankelijke en volledige evaluatie van de rol van politieke partijen in het NIMD (31924 V, nr. 6).

(Zie wetgevingsoverleg van 11 juni 2009.)

De voorzitter:

De motie-Van Bommel (31924-V, nr. 6) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Kamerleden met enige regelmaat werkbezoeken afleggen in ontwikkelingslanden in het kader van de activiteiten van het NIMD;

constaterende dat nut en noodzaak van dergelijke werkbezoeken vragen oproepen;

verzoekt de regering, een evaluatie uit te laten voeren naar deze werkbezoeken en de rol van politieke partijen daarbij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Van Bommel en Gill'ard. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 10 (31924-V).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (31924-V, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Bommel/Gill'ard (31924-V, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Bommel (SP):

Voorzitter. Met mijn gewijzigde motie (31924-V, nr. 10) vraag ik om een evaluatie van de werkbezoeken en de rol van politieke partijen bij het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie. Ik verneem graag van de regering hoe zij die evaluatie wil laten uitvoeren en binnen welke termijn de Kamer de resultaten daarvan kan zien.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de stemmingen doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven