Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Jasper van Dijk over een topsalaris bij het Friesland College, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk over het hanteren van dezelfde terugvorderingsprocedure in vergelijkbare gevallen (31976, nr. 1).

(Zie vergadering van 11 juni 2009.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Depla (PvdA):

Voorzitter. Staatssecretaris Van Bijsterveldt kondigde afgelopen woensdag aan dat zij de te hoge vertrekpremie van de oud-directeur van het Friesland Collega Staatssecretaris zou gaan terugvorderen en zei ook dat zij in de toekomst in actie zal komen bij vergelijkbare gouden handdrukken voor bestuurders in het onderwijs. De Kamer steunde haar daar afgelopen woensdag unaniem in. Tegen die achtergrond vinden wij de motie van de SP overbodig. De boodschap van de motie is: staatssecretaris, u hebt uw werk goed gedaan, ga zo door! Hoffelijk, maar niet nodig!

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31976, nr. 1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven