Aan de orde zijn de stemmingen over twee aangehouden moties, ingediend bij het debat over de Razeb, te weten:

- de motie-Ten Broeke c.s. over de besluitvorming over verdere visumliberalisatie (21501-02, nr. 905);

- de motie-Ten Broeke c.s. over een visumfacilitatie voor studenten uit landen op de Westelijke Balkan (21501-02, nr. 906).

De voorzitter:

De motie-Ten Broeke c.s. (21501-02, nr. 906) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een positief signaal vanuit de Europese Unie aan een jonge generatie studenten en een toekomstige generatie van politiek leiders op de Westelijke Balkan gewenst is;

voorts overwegende dat een verruiming van de visumfacilitatie voor studenten uit de landen op de Westelijke Balkan een signaal is dat moet worden begrepen als een handreiking tegen het opkomende regionale nationalisme en extremisme en voor een democratische toekomst van de regio in Europa;

verzoekt de regering, in Europees verband de EU-lid­staten op te roepen om de visumfacilitatieregelingen te verruimen voor studenten in het hoger onderwijs van die landen op de Westelijke Balkan waarmee nu een stappenplan (road map) wordt ontwikkeld, op voorwaarde dat de desbetreffende regeringen van die landen zich garant stellen voor de antecedenten van die studenten waaraan een visum voor studiedoeleinden wordt verleend en de ontvangende onderwijsinstellingen in nauwe samenwerking met de immigratiediensten ervoor garant staan dat de studenten alleen voor studiedoeleinden in de EU-lidstaten verblijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 909 (21501-02).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke c.s. (21501-02, nr. 905).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ten Broeke c.s. (21501-02, nr. 909).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven