Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de luchtkwaliteit, te weten:

- de motie-Vendrik/Van der Ham over deelname aan het NSL door gemeenten die aanzienlijke kans hebben op overschrijdingen (30175, nr. 69);

- de motie-Vendrik over aanvullende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit (30175, nr. 70);

- de motie-Spies c.s. over onderzoek naar nieuwe normstelling voor ziekmakende deeltjes van fijn stof (30175, nr. 71);

- de motie-Neppérus over aansluiting bij de implementatie en toepassing van Europese regelgeving in andere lidstaten (30175, nr. 72);

- de motie-Van der Ham/Vendrik over het effect van het al dan niet doorgaan van Anders Betalen voor Mobiliteit (30175, nr. 74);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over aanvullende maatregelen voor fijn stof en stikstofdioxide (30175, nr. 75);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over gezondheidseffecten onderdeel te doen uitmaken van de jaarlijkse monitoring (30175, nr. 76).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Vendrik/Van der Ham (30175, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (30175, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spies c.s. (30175, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Neppérus (30175, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Vendrik (30175, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (30175, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (30175, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven