Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Nota Agenda Landschap, te weten:

- de motie-Graus over centraal stellen van agrarisch ondernemerschap en vakmanschap bij behoud en beheer van Oud-Hollandse landschappen (31253, nr. 9);

- de motie-Jacobi/Cramer over oprichten van een fonds per Nationaal Landschap (31253, nr. 10);

- de motie-Cramer/Jacobi over een voorstel voor het verplicht toepassen van bovenplanse verevening (31253, nr. 11);

- de motie-Cramer/Jacobi over uitwerking van de maatregelen van de Taskforce Rinnooy Kan (31253, nr. 12);

- de motie-Cramer/Jacobi over uitwerken van waardeverhogend effect op de ozb-waarde van mooi landschap (31253, nr. 13);

- de motie-Van Heugten c.s. over het opnemen van een kapitaallastenvergoeding in de vergoedingsregelingen voor agrarisch natuurbeheer (31253, nr. 14);

- de motie-Van Heugten/Cramer over aanpassen van de regels voor groencompensatie bij de aanleg van infrastructuur (31253, nr. 15);

- de motie-Van der Vlies c.s. over alleen aanwijzen van waardevolle agrarische cultuurlandschappen binnen de kaders van de Nationale Landschappen (31253, nr. 16).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Jacobi stel ik voor, haar motie (31253, nr. 10) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Cramer stel ik voor, zijn moties (31253, nrs. 11 en 13) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Graus (31253, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer/Jacobi (31253, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heugten c.s. (31253, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heugten/Cramer (31253, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (31253, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven