Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over vrije prijsvorming ziekenhuiszorg, te weten:

- de gewijzigde motie-Agema over afschaffing van de numerus fixus (29248, nr. 72).

(Zie vergadering van 24 september 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven