Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over een voorstel voor een juridische beoordeling door de parlementair advocaat (30826, nr. 14).

De voorzitter:

Ik stel voor om conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in stemmen met het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de parlementair advocaat in te schakelen voor een juridische beoordeling van het initiatiefwetsvoorstel Van Velzen/Waalkens (30826).

Daartoe wordt besloten.

Naar boven