Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 57, pagina 4667-4668

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de binnenvaart, te weten:

- de motie-Roemer/Madlener over opschorting van de deadline om te voldoen aan de CCR-eisen (30523, nr. 28);

- de motie-Roemer over een modern systeem voor evenredige vrachtverdeling voor kleine binnenvaartschepen (30523, nr. 29);

- de motie-De Rouwe over overleg met de sector over gesignaleerde knelpunten (30523, nr. 31).

(Zie vergadering van 12 februari 2009.)

De voorzitter:

De motie-Roemer/Madlener (30523, nr. 28) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige financiële crisis grote effecten heeft op de transportsector en daarmee ook op de binnenvaart;

constaterende dat het voor ruim 2700 met name kleine binnenvaartschippers financieel zeer lastig tot onmogelijk is om op korte termijn te voldoen aan de CCR-richtlijnen;

overwegende dat juist deze kleine binnenvaartschippers van vitaal belang zijn voor het transport over water tot in de kleine haarvaten van ons vaarwegenstelsel;

overwegende dat het IVW een aanzienlijke wachtlijst heeft voor het keuren van schepen;

verzoekt de regering om zich bij de CCR ferm in te zetten om de deadline van 2010 om te voldoen aan de CCR-eisen op te schorten tot minimaal 2015 voor alle schepen gebouwd voor het jaar 1976;

verzoekt de regering voorts om er voor te zorgen dat alle schippers die voor de datum van 1 januari 2010 hun schip hebben aangemeld voor een scheepvaartinspectie, te keuren volgens de criteria die gelden op de datum van aanmelding zodat zij niet de dupe worden van de wachtlijsten voor deze keuring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 32 (30523).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Aangezien de motie-De Rouwe (30523, nr. 31) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de gewijzigde motie-Roemer/Madlener (30523, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (30523, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.