Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg (31466), en over:

- de motie-Gerkens over de wijze van invoeren van het elektronisch patiëntendossier (31466, nr. 31);

- de motie-Gerkens over de veiligheid van regionale netwerken (31466, nr. 32);

- de motie-Gerkens over de aansprakelijkheid voor het ontbreken van medische gegevens (31466, nr. 33);

- de motie-Gerkens over formuleren van verplichte standaarden voor gegevensuitwisseling (31466, nr. 34);

- de motie-Agema over afzien van de invoering van het epd (31466, nr. 35);

- de motie-Sap c.s. over een jaarlijks onderzoek naar de veiligheid van het epd (31466, nr. 36):

- de motie-Koşer Kaya c.s. over het eerst uitrollen van het elektronisch medicatiedossier en het waarneemdossier huisartsen (31466, nr. 37);

- de motie-Zijlstra c.s. over de wederzijdse verantwoordelijkheid voor het epd (31466, nr. 38);

- de motie-Zijlstra c.s. over de eerste fase van de invoering van het epd (31466, nr. 40);

- de motie-Vermeij/Omtzigt over afspraken over de betrokkenheid van beroepsgroepen op lange termijn (31466, nr. 41);

- de motie-Vermeij c.s. over het viermaal per jaar rapporteren over de voortgang van het epd (31466, nr. 42);

- de motie-Vermeij/Timmer over de "verlengde arm"-constructie (31466, nr. 43).

(Zie vergadering van 18 februari 2009.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Het elektronisch patiëntendossier gaat ons allen aan. Nu het elektronisch patiëntendossier wordt vormgegeven via een landelijk schakelpunt, dat werkt als een soort Google, kun je wel begrijpen dat het moeilijk te beveiligen is. Wanneer een hacker ook nog eens in kan breken onder water en een zorgverlener daardoor zijn baan kan kwijtraken, besluit mijn fractie om in ieder geval tegen dit wetsvoorstel te stemmen. Ik noem ook de USI-pas die te pikken valt, de BIG-registers die maar een keer in de vijf jaar worden opgeschoond en het feit dat er nog geen enkele reactie is op een gekraakte USI-pas. Dit alles doet ons besluiten tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Voorzitter. Het wetsvoorstel elektronisch patiëntendossier is zeer belangrijk. Invoering van deze wet kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van de gegevens van patiënten. De fractie van D66 wil een goed en veilig patiëntendossier. Een goede wet is niet genoeg; de praktijk moet ook veilig blijken. Daarom heeft de fractie van D66 een motie ingediend om eerst het elektronisch medicatiedossier en het waarneemdossier huisartsen landelijk uit te rollen. Pas wanneer deze succesvol blijken te functioneren, willen wij overgaan tot een volwaardig landelijk epd. Het aannemen van deze motie is een voorwaarde voor de fractie van D66 om deze wet te steunen.

De voorzitter:

De fractie van D66 heeft verzocht, eerst te stemmen over de motie op stuk nr. 37 en daarna pas over het wetsvoorstel te stemmen.

Het amendement-Zijlstra (stuk nr. 45) is ingetrokken.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (31466, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Gerkens (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Omtzigt/Vermeij (stuk nr. 18, I tot en met V).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het overige op stuk nr. 18 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Ik merk op dat het amendement op stuk 18, VI strekt tot invoeging van artikel III.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr. 49, I tot en met III).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 49 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Ik merk op dat het nader gewijzigde amendement op stuk nr. 49, IV strekt tot het invoegen van artikel IVA en dat het nader gewijzigde amendement op stuk nr. 49, V strekt tot het invoegen van artikel VA.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Omtzigt/Vermeij (stuk nr. 48, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 48 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Ik merk op dat door de aanneming van de (nader) gewijzigde amendementen op stukken nrs. 48 en 49:

  • - in artikel 16a de zinsnede "13f tot en met 13i" telkens wordt vervangen door "13f tot en met 13h, 13hb, 13i", en:

  • - onderdeel b in artikel 13ha vervangen wordt door: "b. heeft geen toegang tot zorginformatiesystemen, als bedoeld in artikel 13hb; en".

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Zijlstra c.s. (stuk nr. 47, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit tweede nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit tweede nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 47 voorkomende tweede nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Omtzigt/Vermeij (stuk nr. 46, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD tegen dit gewijzgde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 46 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Ik merk op dat door de aanneming van de (tweede nader) gewijzigde amendementen op stukken nrs. 48, 47 en 46 de onderdelen b in artikel 13h telkens worden vervangen door "b. heeft deze geen toegang tot zorginformatiesystemen, als bedoeld in artikel 13hb; en".

Ik merk verder op dat door de aanneming van de gewijzigde amendementen op stukken nrs. 48 en 46 het onderdeel b in artikel IVA komt te luiden: "b. zorginformatiesystemen als bedoeld in artikel 13hb van de Kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling; en".

Voorts merk ik op dat door de aanneming van de (tweede nader) gewijzigde amendementen op stukken nrs. 48, 46 en 47 in de amendementen op stukken nrs. 46 en 47 onderdeel II komt te vervallen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Vermeij/Omtzigt (stuk nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP tegen dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Omtzigt/Vermeij (stuk nrs. 18, I tot en met VI), de nader gewijzigde amendementen-Omtzigt c.s. (stuk nrs. 49, VoorzitterI tot en met IV), de gewijzigde amendementen-Omtzigt/Vermeij (stuk nrs. 48, I tot en met III), het tweede nader gewijzigde amendement-Zijlstra c.s. (stuk nrs. 47, I en II), het gewijzigde amendement-Omtzigt/Vermeij (stuk nrs. 46, I en II) en het nader gewijzigde amendement-Vermeij/Omtzigt (stuk nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gerkens (31466, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens (31466, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens (31466, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens (31466, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31466, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sap c.s. (31466, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Zijlstra c.s. (31466, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Zijlstra c.s. (31466, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vermeij/Omtzigt (31466, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vermeij c.s. (31466, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vermeij/Timmer (31466, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Gerkens (SP):

Voorzitter. Bij de stemmingen over het wetsvoorstel hebt u verzuimd om mijn fractie te noemen bij het amendement-Vermeij/Omtzigt op stuk nr. 39. Wij hebben daarvoor gestemd.

De voorzitter:

Wij zullen het noteren. Het amendement blijft aangenomen.

Naar boven