Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk, te weten:

- de motie-Brinkman over niet uitvoeren van gedragingen die door een rechter in eerste aanleg zijn afgewezen (29362, nr. 151).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven