Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over territoriale cohesie en Milieuraad, te weten:

- de motie-Ouwehand c.s. over het respecteren van het moratorium van individuele staten op de teelt van gentech mais MON 810 in eigen land (21501-08, nr. 300);

- de motie-Jansen c.s. over het mede baseren van de Nederlandse inzet op het uitgangspunt van "best beschikbare technieken" (21501-08, nr. 301).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. De ministers van LNV en VROM gaan samenwerken aan nieuw beleid op het gebied van genetische modificatie. Dit is voor onze fractie een heel belangrijke stap. De ChristenUnie is blij met de inhoud van de stemverklaring die de minister van VROM gaat afleggen tijdens de Milieuraad over de ruimte die nationale lidstaten moeten krijgen om geen teelt van gengewassen toe te staan. Daarom hebben wij vanavond geen behoefte aan de motie van mevrouw Ouwehand.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (21501-08, nr. 300).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen c.s. (21501-08, nr. 301).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven