Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de interpellatie-Wilders over het feit dat hij niet toegelaten is tot het Verenigd Koninkrijk, te weten:

- de motie-Wilders over de eis aan de Britse regering om het besluit om een Nederlands Kamerlid niet toe te laten terug te draaien (31864, nr. 1);

- de motie-Halsema over het indienen van een klacht bij het Europese Hof (31864, nr. 2);

- de motie-Halsema/Pechtold over aandringen bij de Britse regering op herziening van de Britse immigratieregels (31864, nr. 3);

- de motie-Rutte over een verklaring van afkeuring van het handelen van de Britse regering (31864, nr. 4).

(Zie vergadering van 18 februari 2009.)

De voorzitter:

De motie-Halsema (31864, nr. 2) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Verenigd Koninkrijk de toegang heeft ontzegd aan Tweede Kamerlid Wilders op grond van "een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor het fundamentele belang van de Britse samenleving", maar nalaat deze bedreiging in dit individuele geval voldoende of overtuigend te preciseren;

overwegende dat hierdoor een EU-burger de toegang is ontzegd tot het grondgebied van een EU-lidstaat vanwege diens opvattingen;

overwegende dat de Britse regering hierdoor wellicht strijdig handelt met artikel 27, lid 2, van de richtlijn betreffende het recht op het vrije verkeer;

verzoekt de regering, op grond van artikel 227 van het Europese Verdrag een klacht hierover voor te leggen aan de Europese Commissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 5 (31864).

De motie-Rutte (31864, nr. 4) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging.

van mening dat de EU een gemeenschap van waarden is en het vrije verkeer en de vrije meningsuiting tot de meest essentiële waarden behoren;

verzoekt de regering, op de eerst denkbare Raadsbijeenkomst op Europees niveau de kwestie van het weigeren van een lid van het Nederlandse parlement formeel aan de orde te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Rutte, Halsema en Pechtold. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 6 (31864).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Wilders (31864, nr. 1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Halsema (31864, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema/Pechtold (31864, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rutte (31864, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Rutte (VVD):

Voorzitter. Mijn motie op stuk nr. 4 is aangenomen. Volgende week vinden er reeds raden plaats in het kader van de Europese Unie. Ik vraag de regering, een reactie te geven over de wijze van uitvoering van de motie op stuk nr. 4, voordat deze raden plaatsvinden.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven