Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over eenzijdige opzegging van zorgcontracten, te weten:

- de motie-Agema over het opstellen van een nieuwe handreiking door de VGN en cliëntenorganisaties (24170, nr. 87);

- de motie-Leijten/Sap over het gevaar van risicoselectie bij invoering van de nieuwe bekostiging van de intramurale AWBZ-zorg (24170, nr. 88);

- de motie-Willemse-van der Ploeg c.s. over het formuleren en accorderen van zorgvuldigheidseisen (24170, nr. 89).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Mevrouw Agema trekt haar motie op stuk nr. 87 in.

De motie-Leijten/Sap (24170, nr. 88) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de invoering van een nieuwe bekostiging van de intramurale AWBZ-zorg het gevaar zou kunnen bestaan op risicoselectie;

van mening dat risicoselectie van mensen met een zorgvraag in de AWBZ ongewenst is;

verzoekt de regering, samen met de cliëntenorganisaties te monitoren of de invoering van de nieuwe bekostiging van de intramurale AWBZ-zorg via zorgzwaartepakketten leidt tot risicoselectie en de Kamer zo spoedig hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 90 (24170).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten c.s. (24170, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Willemse-van der Ploeg c.s. (24170, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven