Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

vijf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 17 februari 2009 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31590, 31700-IIA, 31539 (R1865), 31425 en 31700-VIII heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor. deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Een koninklijke boodschap

Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75.000 of hoger - 31862

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 13 februari 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 februari 2009 - 21501-07-647

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Internationale Leefomgevingsagenda 2009 - 21501-08-299

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening Lijst van ingekomen stukkenen Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Beschikking inzake MEDIA Mundus - 22112-809

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 16 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening inzake controle op uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik - 22112-811

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 16 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening inzake passagiersrechten zee- en binnenvaart - 22112-812

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 16 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake klimaat-Kopenhagen - 22112-813

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 16 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

EU evaluatieverslag over Nederland betreffende de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel en de bijbehorende procedures van overlevering tussen de lidstaten/evaluatie Overleveringswet - 23490-545

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage m.b.t. geestelijke gezondheidszorg - 25763-21

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Meavita Nederland - 26631-303

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kostprijsonderzoek van medische vervolgopleidingen - 29282-80

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Planningsbesluit PGD - 29323-60

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 16 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging AO Stedenbeleid inzake tijdschema arrangement overheid - corporaties - 29453-99

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsstandpunt over definitief advies SCP over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009 - 29538-99

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Financieel vertaling Landelijk referentiekader ambulancezorg 2008 - 29835-55

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 18 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Vervoerplan NS en Beheerplan ProRail 2009 - 29984-167

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kamervragen plus motie lid Cramer inzake spooronderhoud - 29984-168

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 18 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging m.b.t. WOTS - 30010-13

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift brief aan de Raad voor de Rechtspraak over de verschijningsplicht ouders ter terechtzitting (wetsvoorstel 30 143) - 30143-29

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 16 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen n.a.v. het AO luchtkwaliteit op 4 februari 2009 - 30175-68

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 13 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Natuurherstel Westerschelde; rapport ZLTO en Stichting de Levende Delta. - 30862-24

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 16 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Bemetering drinkwater - 30895-53

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verkenning heffingsgrondslag t.b.v. de bijzondere projectsteun; Betrokkenheid Albert Heijn bij de wijkenaanpak - 30995-64

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

31124 3eNvW Aanpassingswet vierde tranche Awb - 31124-10

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 18 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorlopige ramingscijfers CPB 2009 en 2010 - 31371-120

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvulling voorlopige ramingscijfers 2009 en 2010 - 31371-121

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 17 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording Kamervragen n.a.v. het ING-debat - 31371-125

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 18 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vervoersregeling teamsporters met een beperking - 31700-XVI-128

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Lijst van ingekomen stukkenWelzijn en Sport, Bussemaker M. - 16 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpverzamelbesluit rechtsbijstand 2009 - 31753-9

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 13 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Afschrift brief dr.S.O.L. O. inzake functioneren QANU en NVAO - 2009Z02763

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 februari 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift reactie op de brief van de Stichting Zeldzame Bloedziekten (SZB) te Medemblik - 2009Z02632

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 16 februari 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brieven van derden:

Afschrift Koninklijk besluit m.b.t. benoeming secretaris van de Algemene Rekenkamer - 2009Z02535

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 11 februari 2009

 • Ter inzage gelegd op de Griffie

Afschrift Koninklijk besluit m.b.t. verlening ontslag secretaris van de Algemene Rekenkamer - 2009Z02536

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 11 februari 2009

 • Ter inzage gelegd op de griffie

Reactie m.b.t. "foute" staatshoofden - 2009Z02899

 • G. de Wit - 3 februari 2009

 • Ter inzage gelegd op de griffie

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

 • - Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten, houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de luchtvaart (31 857);

 • -Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet) (31858);

b. de vaste commissie voor Economische Zaken:

 • - Aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376/6) (Aanpassingswet dienstenrichtlijn) (31859);

c. de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie gezamenlijk:

 • - Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75.000 of hoger (31862).

Naar boven