Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over ammoniak, te weten:

- de motie-Koopmans c.s. over forse reductie van de behandeltijd van vergunningaanvragen (30654, nr. 63);

- de motie-Koopmans c.s. over het onder de Maatlat Duurzame Veehouderij laten vallen van proefstallen (30654, nr. 64);

- de motie-Ouwehand over dierenwelzijn in emissiearme stallen (30654, nr. 65);

- de motie-Ouwehand/Van Gent over krimp van de veestapel als instrument in het ammoniakbeleid (30654, nr. 66);

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over een correcte afweging van de emissie bij het maken van beheerplannen (30654, nr. 67);

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over niet inzetten van de kritische depositiewaarde als instrument (30654, nr. 68);

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over de verplichting om beheermaatregelen juridisch te verankeren (30654, nr. 69);

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over niet vaststellen van beheerplannen alvorens de instandhoudingsdoelen zijn bijgesteld (30654, nr. 70);

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over uitgangspunten voor het maken van de beheerplannen (30654, nr. 71);

- de motie-Polderman over niet verlengen van de overgangstermijn in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (30654, nr. 72);

- de motie-Waalkens over het actieplan om het NEC-plafond te halen (30654, nr. 73).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Waalkens stel ik voor, zijn motie (30654, nr. 73) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van mevrouw Snijder-Hazelhoff stel ik voor, haar moties (30654, nrs. 67 en 68) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Koopmans c.s. (30654, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans c.s. (30654, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (30654, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Gent (30654, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (30654, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Dijsselbloem (PvdA):

Ook de PvdA-fractie stemt voor de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (30654, nr. 69).

De voorzitter:

De motie blijft daarmee aangenomen, maar nu met de steun van de Partij van de Arbeid.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (30654, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (30654, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Polderman (30654, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Wij willen geacht worden, voor de motie-Polderman (30654, nr. 72) te hebben gestemd.

De voorzitter:

Daar is aantekening van gemaakt. Ik heb nog even voor de zekerheid gekeken, maar de motie blijft daarmee verworpen.

Naar boven