Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over uitspraken van het Europese Hof van Justitie inzake de individuele grondslag van een asielaanvraag, te weten:

- de motie-Fritsma over het niet uit handen geven van het asiel- en immigratiebeleid aan Europa (19637, nr. 1254);

- de motie-De Wit/Azough over het opschorten van en geen onomkeerbare stappen zetten in zaken waarin artikel 15, sub c een rol speelt (19637, nr. 1255).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Fritsma (19637, nr. 1254).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit/Azough (19637, nr. 1255).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven