Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over grensoverschrijdende samenwerking, te weten:

- de motie-Schinkelshoek c.s. over experimenteerregio's in en om Limburg (31700 VII, nr. 62).

(Zie vergadering van 17 februari 2009.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven