Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Schiphol/luchtvaart/Aldersadvies, te weten:

- de motie-Roemer over het niet overgaan tot het uitplaatsen van vluchten alvorens de grenzen van Schiphol nagenoeg bereikt zijn (29665, nr. 120);

- de motie-Roemer over het respecteren van de afspraken in het convenant voor vliegveld Eindhoven en de PKB van vliegveld Lelystad (29665, nr. 121);

- de motie-Roemer over het respecteren van verschillende opvattingen over de luchthaven Schiphol (29665, nr. 122);

- de motie-Cramer/Tang over een onderbouwde geactualiseerde groeiprognose voor de Luchtvaartnota om het tempo van uitplaatsing te bezien (29665, nr. 123);

- de motie-Cramer/Tang over een inventarisatie van het juridische en economische instrumentarium voor selectie (29665, nr. 124);

- de motie-Cramer/Tang over het betrekken van deskundigen bij het overleg over het nieuwe stelsel vliegafspraken (29665, nr. 125);

- de motie-Vendrik over het toevoegen van een stelsel lokale handhavingspunten met geluidsmaxima aan VVA (29665, nr. 126);

- de motie-Vendrik over handhaving van het geldende nachtregime Eindhoven Airport als randvoorwaarde bij de besprekingen met belanghebbenden (29665, nr. 127);

- de motie-De Rouwe c.s. over het voortvarend ter hand nemen van de implementatie van het Aldersadvies (29665, nr. 128);

- de motie-Van der Ham over het onderzoeken en vergelijken van alle kosten voor de grote luchthavens (29665, nr. 129);

- de motie-Tang over het betrekken van de regio, Defensie en de burgerluchtvaart (29665, nr. 130).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Tang (29665, nr. 130) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met een grens van 510.000 vliegtuigbewegingen op Schiphol, voorgesteld wordt naar schatting 70.000 vluchten uit te plaatsen naar regionale luchthavens waarbij specifiek wordt gekeken naar Eindhoven;

constaterende dat Eindhoven niet alleen burgerluchtvaart maar ook militaire luchtvaart kent;

overwegende dat eventuele uitbreiding van de militaire luchtvaart op Eindhoven kan leiden tot veel meer geluidshinder bij omwonenden en dat uitbreiding van de burgerluchtvaart voor de Brainport van groot economisch belang is;

constaterende dat defensie in Eindhoven al jarenlang veel ongebruikte geluidsruimte heeft en de regio onder andere hierover, in samenhang met de burgerluchtvaart, afspraken wil maken;

verzoekt de regering, erop toe te zien dat bij het onder leiding van Alders uit te brengen advies, de regio, Defensie en de burgerluchtvaart betrokken worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 134 (29666).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Roemer (29665, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (29665, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (29665, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cramer/Tang (29665, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer/Tang (29665, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer/Tang (29665, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik (29665, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (29665, nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Rouwe c.s. (29665, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham (29665, nr. 129).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Tang (29665, nr. 134).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven