18 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Vierentwintig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 32798, 32468, 32304, 32475, 32781, 32783, 32784, 32785, 33014, 33015, 32713, 33013, 32603, 32875, 32694, 32701, 32777, 32815, 32553, 31923, 32420, 32787, 32826 en 32588, heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

Brief regering

Vervolgonderzoek Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zorgmodel voor asielzoekers – 19637-1530

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage Vreemdelingenketen periode juli-december 2011 – 19637-1531

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 15 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over handelspolitiek) van 31 mei 2012 – 21501-02-1153

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, die op 24 en 25 april in Horsens (Denemarken) werd gehouden – 21501-31-279

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 14 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM(2012)173 Mededeling "Naar een banenrijk herstel" – 22112-1419

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 14 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op het verzoek van het lid Schaart inzake de stand van zaken Doharonde – 25074-183

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 15 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

CNS-landenrapportage voor bespreking van de getroffen en voorgenomen maatregelen naar aanleiding van Fukushima Dai-Ichi op de buitengewone bijeenkomst in Wenen van 27-31 augustus 2012 (Min ELI) – 25422-92

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarlijkse voortgangsrapportage waterbeleid in Nederland over het jaar 2011 (Water in beeld 2011) – 27625-268

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 15 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gecombineerde voorstudie-, studie- en verwervingsvoorbereidingsfase project Maritime Ballistic Missile Defence – 27830-100

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Behoeftestelling project Chinook Midlife Update – 27830-101

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten van het onderzoek naar de herinrichting van de bedenktijd en aanpassing van de bedenktijd – 28638-78

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 14 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage burgerbrieven 2011 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – 29362-198

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 15 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Richtlijnen voor de delegatie naar de 101ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 30 mei tot en met 15 juni 2012 – 29427-85

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen uit het AO Politie van 29 maart 2012 over het bericht over getraumatiseerde agenten – 29628-317

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Inzet voor de VN Conferentie Rio+20 over Duurzame Ontwikkeling (Rio+20), 20-22 juni 2012 – 30196-174

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang wijziging BABW elektronische bekendmaking verkeersbesluiten – 30421-29

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brighton Verklaring inzake de toekomst van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – 30481-9

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (30872, nr. 82) – 30872-110

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Bibob 2011 en het jaarverslag kwaliteitscommissie Bibob 2011 – 31109-13

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kosten en baten van internationalisering in het hoger onderwijs – 31288-290

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

WODC-onderzoek over bestuurdersaansprakelijkheid – 31386-19

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Schoolkosten en vrijwillige ouder- of deelnemerbijdrage in het mbo – 31524-134

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 15 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet – 32127-160

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

EU-verordening dubbelwandige olietankers i.r.t. de BES-eilanden – 32473-18

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Integrale stand van zaken defensievastgoed – 32733-63

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 14 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beheerverslag Belastingdienst 2011 – 33000-IXB-24

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarwerkprogramma Erfgoedinspectie 2012 – 33000-VIII-192

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2011 – 33000-X-85

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2011 – 33000-X-86

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Personeelsrapportage Defensie met de stand van 1 januari 2012 – 33000-X-87

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nahang van het besluit van 8 mei 2012 tot wijziging van het Besluit beheer sociale huursector (huurverhoging op grond van inkomen) – 33129-50

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 9 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel reactie op de initiatiefnota van het lid Koppejan inzake acquisitiefraude en spooknota's – 33233-3

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 15 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kerncijfers 2007–2011 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – 33240-VIII-5

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verantwoordingsbrief over het jaar 2011 – 33263-1

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Mobiele Satellieten – 33265-(R1983)-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies Raad van State en nader rapport inzake Wijzigingen van het Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Mobiele Satellieten – 33265-(R1983)-2

vicepresident van de Raad van State, H.D. Tjeenk Willink – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Monitoring vervanging F-16; Stand van zaken december 2011; inzetbaarheid F-16 en ontwikkelingen Joint Strike Fighter (31300, nr. 28) – 2012Z10054

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het rapport "Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen" van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31215, nr. 8) – 31215-9

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vacature collegelid van de Algemene Rekenkamer i.v.m. het ontslag per 1 december 2012 van het collegelid drs. G. de Jong – 33261-1

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brief

Afschrift reactie m.b.t. langstudeerdersmaatregel en deeltijd – 2012Z09797

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 14 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief derden

Ingekomen is een afschrift van een brief van MOSZKOWICZ, MOSZKOWICZ, MOSZKOWICZ & MOSZKOWICZ Advocaten over het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) – 2012Z10206

MOSZKOWICZ, MOSZKOWICZ, MOSZKOWICZ & MOSZKOWICZ Advocaten – 18 mei 2012

Ter inzage gelegd op de griffie

Ingekomen is een afschrift van een brief van de minister van Financiën aan MOSZKOWICZ, MOSZKOWICZ, MOSZKOWICZ & MOSZKOWICZ Advocaten over het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) – 2012Z10208

Ministerie van Financiën – 21 mei 2012

Ter inzage gelegd op de griffie

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek omdat het wenselijk is de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten aan te passen (33259);

b. de vaste commissie voor Financiën:

  • - Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) (33262).

Naar boven