Agenda opgesteld 2 maart 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 6 maart

14.00 uur

Woensdag 7 maart

10.15 uur

Donderdag 8 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

31 766

Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

31 766 (bijgewerkt t/m amendement nr. 23)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Verhoeven (12,I)

– gewijzigd amendement Verhoeven (23,I)

– artikel I, onderdeel B

– amendement Verhoeven (12,II) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Verhoeven (12,III)

– amendement Smeets (16,I)

– amendement Taverne c.s. (20,I)

– artikel I, onderdeel C

– amendement Smeets (16,II)

– amendement Peters (22)

– artikel I, onderdeel D

– gewijzigd amendement Verhoeven (23,II) (invoegen onderdeel Da)

*NB. Indien amendement nr. 12 en amendement nr. 23 beide zijn aangenomen, wordt amendement nr. 23, onderdeel II niet verwerkt.

– gewijzigd amendement Verhoeven (23,III)

– amendement Verhoeven (12,IV)

  • Indien 23 verworpen:

  • – amendement Peters/Van Toorenburg (21)

  • NB. Indien amendement nr. 12 en amendement nr. 21 beide zijn aangenomen, dan wordt in het aan artikel 3 toe te voegen vijfde lid de zinsnede «Het College van Toezicht» telkens vervangen door: De raad.

  • NB. Indien amendement nr. 12 en amendement nr. 21 beide zijn aangenomen, dan wordt in het aan artikel 3 toe te voegen vijfde lid de zinsnede «Het College van Toezicht» telkens vervangen door: De raad.

– artikel I, onderdeel E

– gewijzigd amendement Verhoeven (23,IV) (invoegen onderdeel Ea)

– amendement Verhoeven (12,V) (invoegen onderdeel Ea)

– amendement Verhoeven (12,VI)

– artikel I, onderdeel F

– amendement Verhoeven (12,VII)

– artikel I, onderdeel G

– amendement Verhoeven (12,VIII)

– artikel I, onderdeel H

– amendement Verhoeven (12,IX)

– artikel I, onderdelen I t/m K

– amendement Verhoeven (12,X)

– artikel I, onderdeel L

– amendement Verhoeven (12,XI) (invoegen onderdeel La)

– amendement Verhoeven (12,XII)

– artikel I, onderdeel M

– amendement Verhoeven (12,XIII)

– artikel I, onderdeel N

– amendement Verhoeven (12,XIV)

– artikel I, onderdeel O

– amendement Verhoeven (12,XV-XVIII)

– amendement Taverne c.s. (20,II)

– artikel I, onderdeel P

– artikel I, onderdeel Q

– artikel I

– artikel II

– amendement Jasper van Dijk (14)

– amendement Verhoeven (12,XIX)

– artikel III

– artikelen IV en V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 19 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 766, nr. 19 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Verhoeven over besturen van collectieve beheersorganisaties

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Internationaal Cultuurbeleid

31 482, nr. 79

– de motie-Van der Ham over Dutch Art Works

31 482, nr. 80

– de motie-Van der Ham over afspraken over internationaal cultuurbeleid

31 482, nr. 81

– de motie-Van der Ham/Van der Werf over het aanscherpen van eisen

31 482, nr. 82

– de motie-Klijnsma/Van der Werf over de kabinetsvisie op het internationaal cultuurbeleid

31 482, nr. 83

– de motie-Peters over taakuitbreiding van de Nederlandse wetenschappelijke instituten

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de uitspraak van de kinderombudsman dat er te weinig oog is voor de klinisch medische schade die kinderen van asielzoekers tijdens lange procedures oplopen en het bericht dat de IND gemartelde asielzoekers uitzet

De Voorzitter: mw. Berndsen verzoekt haar motie op stuk nr. 1498 aan te houden. Mw. Gesthuizen wenst haar motie op stuk nr. 1497 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

19 637, nr. 1497 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gesthuizen/Arib over forensisch-medisch onderzoek bij vermoedens van marteling

19 637, nr. 1498 (aangehouden)

– de motie-Berndsen c.s. over psychische schade bij asielzoekerskinderen

19 637, nr. 1499

– de motie-Dibi c.s. over een vertrekmoratorium voor minderjarige asielzoekers

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over recessie, oplopende werkloosheid en bezuinigingen

29 544, nr. 374

– de motie-Dijsselbloem/Sap over begrotingsmaatregelen die de economie zo min mogelijk schaden

29 544, nr. 375

– de motie-Dijsselbloem c.s. over een nationaal banenplan

29 544, nr. 376

– de motie-Dijsselbloem c.s. over doorrekening van de resultaten van de tussenformatie door het CPB

29 544, nr. 377

– de motie-Karabulut over een streefcijfer voor het terugdringen van de werkloosheid

29 544, nr. 378 (ingetrokken)

– de motie-Slob c.s. over behoud en herstel van de werkgelegenheid

29 544, nr. 379

– de motie-Slob c.s. over beoordelen van de voorstellen op werkgelegenheidseffecten

29 544, nr. 380

– de motie-Sap/Dijsselbloem over de termijn voor het bereiken van 3% EMU-tekort

29 544, nr. 381

– de motie-Sap c.s. over de steeds verder stijgende olieprijs

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties en staatssteunregeling en het VAO Uitvoering moties staatssteun woningcorporaties

29 453, nr. 228

– de motie-Helder/Lucassen over onderzoek naar verwijtbare nalatigheid van bestuurders

29 453, nr. 229

– de motie-Lucassen over uit hun functie zetten van falende bestuurders

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het VAO BES-aangelegenheden met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

33 000-IV, nr. 62

– de motie-Bosman c.s. over belemmeringen in het verkeer tussen de BES-eilanden

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie

De Voorzitter: dhr. Van Hijum trekt zijn motie op stuk nr. 15 in. Dhr. Klaver wenst zijn motie op stuk nr. 17 te wijzigen. Dhr. Van den Besselaar wenst zijn motie op stuk nr. 24 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 680, nr. 14

– de motie-Ulenbelt/Hamer over een vergunningplicht voor uitzendbureaus

32 680, nr. 15 (ingetrokken)

– de motie-Van Hijum over het vervullen van vacatures door werklozen

32 680, nr. 16

– de motie-Van Hijum over tegengaan van oneerlijke concurrentie tussen werknemers uit EU-lidstaten

32 680, nr. 17 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klaver over het aanpassen van de Europese regels rond detachering

32 680, nr. 18

– de motie-Klaver c.s. over belemmeringen om Nederlandse werklozen in dienst te nemen

32 680, nr. 19

– de motie-Hamer/Van Dam over liberalisering van de Europese dienstenmarkt

32 680, nr. 20

– de motie-Hamer/Van Dam over ontkoppelen van wonen en werken

32 680, nr. 21

– de motie-Hamer/Van Dam over het aanbieden van taallessen

32 680, nr. 22

– de motie-Hamer/Van Dam over uitbreiding van de notificatieplicht tot zzp’ers

32 680, nr. 23

– de motie-Hamer/Ulenbelt over afdwingen van naleving van de cao

32 680, nr. 24 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Besselaar over malafide uitzendbureaus

32 680, nr. 25

– de motie-Van den Besselaar over de duur van de WW-uitkering

32 680, nr. 26

– de motie-Klaver/Koşer Kaya over de strengere afgifte van de tewerkstellingsvergunning

32 680, nr. 27

– de motie-Koşer Kaya over een actieplan voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten

Stemming

11. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over de ontslagen bij de sociale werkplaats Risse Groep in Weert en bij de sociale werkplaats in Roermond

29 817, nr. 83

– de motie-Hamer over de artikel 12-status

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

32 872

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen)

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

32 895

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen enWijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden

32 872, 32 895, nr. 8

– de motie-Hamer over het verplicht stellen van certificering voor uitzendbureaus

32 872, 32 895, nr. 9

– de motie-Hamer over slachtoffers van malafide uitzendbureaus

32 872, 32 895, nr. 10

– de motie-Hamer over door de Inspectie SZW laten controleren op het niveau van de cao

32 872, 32 895, nr. 11

– de motie-Hamer over uitbreiding van het aantal inspecteurs bij de Inspectie SZW

15. VAO Antibiotica in de veehouderij en dierziekten (AO d.d. 20/12/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Zorglandschap (AO d.d. 15/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Alcoholbeleid (AO d.d. 9/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Voorgenomen fusie Emergis en Parnassia BavoGroep (AO d.d. 16/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO IGZ (AO d.d. 18/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Intensieve veehouderij (AO d.d. 25/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO PAS/Natura 2000 (AO d.d. 24/1) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 106

22. Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

32 280

23. Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

32 759

24. Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s) (1e termijn Kamer)

33 026

25. Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»

32 799

26. Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou totstandgekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (Trb. 2011, 78)

32 883

27. Goedkeuring van de op 15 oktober 2008 te Bridgetown totstandgekomen Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2009, 18)

33 166

28. Wijziging van de Uitvoeringswet grondkamers (aanpassing in verband met Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en in verband met herziening benoemingsprocedure)

Langetermijnagenda

13, 14 en 15 maart (week 11)

– VAO Vervanging F16(AO d.d. 8/02) (minister Def)

– VAO AWACS (AO d.d. 9/02) (minister Def + staatssecretaris I&M)

– VAO Risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) (AO d.d. 02/02) (staatssecretaris I&M + minister BZK)

– VAO Ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen door loverboys (AO d.d. 09/02) + (staatssecretaris VWS + staatssecretaris V&J)

– VAO Voortgangsbericht aanpak kinderpornografie (AO d.d. 2/2) (minister V&J + staatssecretaris VWS)

– VAO Duurzaam inkopen en palmolie (AO d.d. 14/02) (staatssecretaris I&M + staatssecretaris EL&I)

– VAO Fiscaal verdragsbeleid (AO d.d 1/2) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een brief van het kabinet)

– VAO Groenboek Gezinshereniging (AO d.d. 15/02) (minister I&A)

– VAO Verzamel algemeen overleg Immigratie en Asiel (AO d.d. 29/02) (minister I&A)

– VAO Rapport «Beperkt weerbaar» (AO d.d. 8/02) (staatssecretaris VWS)

– VAO Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan de ISAF missie in Uruzgan 2006–2010 (AO d.d. 16/02) (minister Def + minister en staatssecretaris BuZa)

– VAO Leefomgeving (lucht, geluid, bodem) (AO d.d. 29/02) (minister + staatssecretaris I&M

– VAO Visserij (AO d.d. 15/2) (staatssecretaris EL&I)

– VSO Ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 en stand van zaken m.b.t. verbetering uitvoering van de biotechnologiewet (27 428, nr. 211) (staatssecretaris I&M + staatssecretaris EL&I)

– Debat op hoofdlijnen over het drugsbeleid (Van der Ham) (minister VWS en minister V&J) (voortzetting)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

32 439 (Wijziging Wmo; regelen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening en uitsluiten van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden)

32 854 (Tijdelijke wet ambulancezorg)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009)

32 795 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs)

33 008 (Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het herstel van een lacune in de regeling van de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 887 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête)

32 666 (Wijz. Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»)

32 862 (Wet basisnet)

32 752 ((Wet financiering politieke partijen) + 31 906 (Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies) (re- en dupliek)

32 812 (Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)

33 019 (Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 i.v.m. aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

32 853 (Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten)

32 885 (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties)

32 676 (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

20, 21 en 22 maart (week 12)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 450 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (WGO 19 maart)

32 621 (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) (WGO 19 maart)

33 036 (Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de implementatie van het Besluit inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van het Besluit betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken)

32 890 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring)

27, 28 en 29 maart (week 13)

32 717 (Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt)

3, 4 en 5 april (week 14)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

10, 11 en 12 april (week 15)

33 121 (Wet bankenbelasting)

17, 18 en 19 april (week 16)

– Wet werken naar vermogen (plenaire behandeling, WGO op 16/4) (onder voorbehoud)

24, 25 en 26 april (week 17)

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) WGO 23/4

32 873 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b) WGO 23/4

meireces: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012 (week 18 en 19)

15 en 16 mei (week 20)

– Aanbieding van de Jaarverslagen en slotwetten over 2011 (16 mei)

22, 23 en 24 mei (week 21)

– Verantwoordingsdebat(24 mei)

Aangevraagde (dertigleden)debatten

1. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek ) (Dibi) (minister BZK)

2. Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

3. Debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld «Poolse Migranten» (Van Nieuwenhuizen)

4. Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst rapport)

5. Debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib) (minister VWS)

6. Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

7. Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

8. Debat over het rapport inzake controle op wapenvergunningen (Van Raak) (minister V&J)

9. Debat over de handelwijze van de IGZ naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman (Leijten) (minister VWS)

10. Debat over de staat van het HBO (Klaver) (staatssecretaris OCW) (na ontvangst van aangekondigde inspectierapporten)

11. Debat over vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Venrooy-van Ark) (staatssecretaris VWS)

12. Debat over het bedrijfsleveninstrumentarium (Dikkers) (staatssecretaris Buza) (na ontvangst van een brief)

13. Debat over de besteding van 60 mln. euro aan nieuwbouw van ROC Heerlen (Çelik) (minister OCW) (na ontvangst van een brief)

14. Debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg (Agema) (minister VWS en staatssecretaris VWS)

15. Debat over de sluiting van de belastingdienst in Emmen (Heijnen) (minister BZK + staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een brief)

16. Debat over het plaatsen van Tv-camera’s in het VU Medisch Centrum (Van Gerven) (minister van VWS) (na ontvangst van een brief)

17. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

18. Debat over universiteiten die op grote schaal «genadezesjes» uitdelen (Jadnanansing) (staatssecretaris OCW)

19. Debat over het plunderen van winkels door Oost-Europese bendes (Çörüz) (minister V&J) (na ontvangst van een brief)

1. Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J) (na gesprek van minister ter zake)

2. Dertigledendebat over de belemmeringen voor het lopen van stage door jongeren die wachten op een verblijfsvergunning (Koser Kaya) (minister SZW)

3. Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

4. Dertigledendebat over mensonterende behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en falend toezicht door de inspectie (Bouwmeester) (na ontvangst van een brief) (minister VWS)

5. Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

6. Dertigledendebat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt) (vice-premier)

7. Dertigledendebat over het bericht «JSF kampt met reeks technische problemen» (El Fassed) (minister Defensie)

8. Dertigledendebat over dreigende faillissementen van bouwbedrijven door stijgende lasten (Verhoeven) (minister EL&I + minister VWS) (na ontvangst van een brief)

9. Dertigledendebat over de handelswijze van de staatssecretaris van Economische Zaken Landbouw en Innovatie bij het natuurgebied Reiderswolde (na ontvangst van een brief) (minister-president)

10. Dertigledendebat over het conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over pakketverkleining door lage ziektelast (Leijten) (minister VWS)

11. Dertigledendebat over PIP-borstimplantaten (Arib) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

12. Dertigledendebat over het voortbestaan van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum (Van Gerven) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

13. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

14. Dertigledendebat over wapenexport naar Egypte en Indonesië (El Fassed) (minister Buza + minister Defensie)

15. Dertigledendebat over de doorstart van de bestaande landelijke infrastructuur (LSP) voor uitwisseling van medische gegevens (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

16. Dertigledendebat over de naar verwachting snel oplopende werkloosheid en maatregelen om het tij te keren (Slob) (minister-president)

17. Dertigledendebat over het nog steeds niet afsluiten van CAO’s voor 2012 (Hamer) (minister-president)

18. Dertigledendebat over uitkomsten van de informele Europese Top (Slob) (minster-president, minister BuZa, staatssecretaris BuZa)

19. Dertigledendebat over het EU-standpunt inzake Israël (Peters) (minister BuZa)

20. Dertigledendebat over weeffouten die optreden bij de langstudeerdersboete (Jadnanansing) (staatssecretaris OCW)

21. Dertigledendebat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over de voorbereidingen op de bezuinigingsopties (Slob) (minister-president)

23. Dertigledendebat over het feit dat beloningen van bestuurders en directeuren afgelopen jaar met 34% stegen terwijl van werknemers de nullijn wordt geëist, er 1,5 miljoen mensen zonder nieuwe CAO werken en de nieuwe minima uit de middeninkomens komen (Cohen) (minister-president)

24. Dertigledendebat over de internationale verontwaardiging naar aanleiding van de PVV klachtensite over mensen uit Midden- en Oost-Europa (Van Dam) (minister-president)

25. Dertigledendebat over het bericht dat de staatssecretaris van V&J de eigen bijdrage in de GGZ wil terugdraaien (Leijten) (staatssecretaris van V&J)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over agenda van de Europese Top (27 juni)

32 838 (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies) (na ontvangst van een brief en nota van wijziging)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een door het ministerie aangekondigde nota van wijziging)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010 en over 2011 (nog niet aangeboden) (debat voor het meireces)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

– VAO Onderzoeksrapport AR «leren van subsidie-evaluaties»

(AO d.d. 8/12) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een nota van wijziging Wet bestuurlijke boete meldingsplichten in maart)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen) (na ontvangst van de regeling over de aansluitplicht)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 5 maart van 10.15 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de nota Gezondheidsbeleid «Gezondheid dichtbij» (32 793, nr. 1)

Recesperiodes

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014

Naar boven