Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 26 juni 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 30 juni

Woensdag 1 juli

Donderdag 2 juli

Stemmingen

35 500, nr. 1

Stemming

32 735, nr. 290

32 735, nr. 291

32 735, nr. 292 (ingetrokken)

32 735, nr. 293 (aangehouden)

32 735, nr. 294

32 735, nr. 295

32 735, nr. 296

32 735, nr. 297

32 735, nr. 298 (gewijzigd)

32 735, nr. 299 (aangehouden)

32 735, nr. 300

32 735, nr. 301

32 735, nr. 302 (aangehouden)

32 735, nr. 303 (gewijzigd)

Stemmingen

35 178, nr. 4

35 178, nr. 5

35 178, nr. 6

35 178, nr. 7

35 178, nr. 8 (aangehouden)

35 178, nr. 9

Stemmingen

35 470-XVII, nr. 7

35 470-XVII, nr. 8

35 470-XVII, nr. 9

35 470-XVII, nr. 10

35 470-XVII, nr. 11

35 470-XVII, nr. 12

35 470-XVII, nr. 13

Stemmingen

35 300-IV, nr. 62 (gewijzigd)

35 300-IV, nr. 63 (gewijzigd)

Stemmingen

31 409, nr. 279

31 409, nr. 280

31 409, nr. 281

31 409, nr. 282

31 409, nr. 283

31 409, nr. 284

31 409, nr. 285

31 409, nr. 286

31 409, nr. 287

31 409, nr. 288 (aangehouden)

31 409, nr. 289

Stemmingen

21 501–33, nr. 819

21 501–33, nr. 820

Stemmingen

35 449-(R2147)

Stemmingen

32 411

Stemming

32 411, nr. 15 (aangehouden)

Stemmingen

35 470-VII, nr. 9

35 470-VII, nr. 10

35 470-B, nr. 7

35 470-VII, nr. 11

35 470-I, nr. 8 (aangehouden)

Stemmingen

35 473

Stemmingen

35 473, nr. 10

35 473, nr. 11

35 473, nr. 12

35 473, nr. 13 (aangehouden)

35 473, nr. 14

35 473, nr. 15

35 473, nr. 16

35 473, nr. 17

35 473, nr. 18

35 473, nr. 19

35 473, nr. 20

35 473, nr. 21

35 473, nr. 22

Stemmingen

29 689, nr. 1057

29 689, nr. 1058

29 689, nr. 1059

29 689, nr. 1060

29 689, nr. 1061

29 689, nr. 1062

29 689, nr. 1063

29 689, nr. 1064

29 689, nr. 1065

29 689, nr. 1066

Stemmingen

35 471

Stemmingen

35 471, nr. 22

35 471, nr. 30 (gewijzigd, was nr. 23)

35 471, nr. 24

35 471, nr. 25

35 471, nr. 26

35 471, nr. 27

35 471, nr. 28

35 471, nr. 29

Stemmingen

35 476

Stemmingen

35 107, nr. 5

35 107, nr. 6

35 107, nr. 7

35 107, nr. 8 (gewijzigd)

35 107, nr. 9

35 107, nr. 10

35 107, nr. 11

35 107, nr. 12

35 107, nr. 13

Stemmingen

35 466

Stemmingen

35 466, nr. 7

35 466, nr. 8

35 466, nr. 9

Stemmingen

35 492

Stemming

30 420, nr. 325 (gewijzigd)

Stemmingen

35 377, nr. 3

35 377, nr. 4

35 377, nr. 5

35 377, nr. 6

35 377, nr. 9

35 377, nr. 7

35 377, nr. 8 (aangehouden)

35 377, nr. 10

35 377, nr. 11

35 377, nr. 12

35 377, nr. 13

35 377, nr. 14 (aangehouden)

35 377, nr. 15

35 377, nr. 16 (aangehouden)

35 377, nr. 17 (aangehouden)

35 377, nr. 18

Stemmingen

25 295, nr. 429

25 295, nr. 430

25 295, nr. 431

25 295, nr. 432

25 295, nr. 433

25 295, nr. 434

25 295, nr. 435

25 295, nr. 436

25 295, nr. 437

25 295, nr. 438 (aangehouden)

25 295, nr. 439

25 295, nr. 440

25 295, nr. 452 (gewijzigd was nr. 441)

25 295, nr. 442

25 295, nr. 443

25 295, nr. 444

25 295, nr. 445

25 295, nr. 446

25 295, nr. 447

25 295, nr. 448

25 295, nr. 449

25 295, nr. 450

25 295, nr. 451

Stemming

32 813, nr. 510 (gewijzigd)

Stemmingen

35 335, nr. 8

Stemmingen

35 359, nr. 22

Stemming

35 470-VI, nr. 12

32 852, nr. 119

2020Z11902

35 300-VII, nr. 124

32 740, nr. 22

35 302, nr. 79

31 839, nr. 725

32 761, nr. 162

35 470-XVI, nr. 6

30 234, nr. 244

29 665, nr. 385

35 497

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Mensenrechtenrapportage

De Voorzitter: mw. Karabulut verzoekt haar motie op stuk nr. 302 aan te houden. Dhr. Van Helvert wenst zijn motie op stuk nr. 298 te wijzigen en dhr. Voordewind zijn motie op stuk nr. 303.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Van Ojik over de effectiviteit van het mensenrechtenbeleid in de relatie met China

– de motie-Van Ojik c.s. over de noodmaatregelen intrekken wanneer de volksgezondheid dat toelaat

– de motie-Kuzu over de zorg over de Oeigoeren agenderen bij de WHO

– de motie-Kuzu over verantwoord ondernemen in relatie tot de mensenrechtenschendingen in China

– de motie-Kuzu over het erkennen van de Palestijnse staat

– de motie-Kuzu over internationaal draagvlak voor de erkenning van de Palestijnse staat

– de motie-Kuzu over van Palestina als onafhankelijke staat erkennen als Israël nog meer grondgebied annexeert

– de motie-Ploumen c.s. over een inclusieve politieke oplossing voor het conflict in Jemen

– de gewijzigde motie-Van Helvert/Voordewind over handhaving van het mandaat van de Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside the European Union

– de motie-Van Helvert over ratificatie van het verdrag van de Raad van Europa tegen handel in menselijke organen

– de motie-Karabulut c.s. over geen officiële afvaardiging naar het WK als arbeiders niet volledig zijn uitbetaald

– de motie-Karabulut c.s. over maatregelen indien Israël overgaat tot annexatie van Palestijns gebied

– de motie-Karabulut c.s. over niet bezuinigen op persvrijheid als aspect van het mensenrechtenbeleid

– de gewijzigde motie-Voordewind/Van Helvert over een quick scan naar de positie van christenen en andere religieuze minderheden

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Smeulders over Marktwerking uit de huursector

– de gewijzigde motie-Van Eijs over onderzoeken hoe investeerders meer kunnen bijdragen aan meer nieuwbouw

– de motie-Beckerman c.s. over de inkomensgrens voor sociale huurwoningen verhogen

– de motie-Beckerman c.s. over geen korting op de verhuurderheffing voor tijdelijke huurwoningen en contracten

– de motie-Van den Berge c.s. over de opkoopbescherming langer dan drie jaar laten gelden

– de motie-Van den Berge c.s. over de overdrachtsbelasting voor starters verlagen en voor beleggers verhogen

– de motie-Nijboer c.s. over de flexibilisering van huurcontracten een halt toeroepen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

– de motie-Bouali/Weverling over het ondersteunen van de initiatieven van NLinBusiness voor uitbreiding van Holland Houses

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen c.s. over een WRR-onderzoek naar het behalen van de duurzameontwikkelingsdoelen in de post-coronacontext

– de motie-Van den Hul/Van den Nieuwenhuijzen over een interdepartementaal coördinatiemechanisme voor het imvo-beleid

– de motie-Van den Hul/Van den Nieuwenhuijzen over internationale sociale voorwaarden verplicht stellen voor meer productcategorieën met hoge mvo-risico's

– de motie-Weverling over kwetsbaarheden van het Nederlandse bedrijfsleven voor verstoringen binnen mondiale waardeketens in kaart brengen

– de motie-Ouwehand over niet instemmen met een associatieakkoord met Mexico

– de motie-Ouwehand over niet instemmen met een handelsverdrag met Thailand

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Rechtshandhaving

De Voorzitter: dhr. Van Dam wenst zijn motie op stuk nr. 62 te wijzigen en mw. Diertens haar motie op stuk nr. 63. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Van Dam c.s. over de uitvoering van het gevangeniswezen op Sint-Maarten voor vijf jaar laten overnemen door de Rijksministerraad

– de gewijzigde motie-Diertens c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden om de rechtsbijstand op Curaçao te versterken

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Binnenvaart en Maritiem

– de motie-Van der Graaf c.s. over herziening van de Wet bestrijding maritieme ongevallen

– de motie-Laçin/Remco Dijkstra over goede informatie aan schippers over hun gegaste lading

– de motie-Laçin/Postma over duidelijke afspraken over het ligplaatsenbeleid

– de motie-Postma c.s. over het voortbestaan van de historische zeilvloot waarborgen

– de motie-Remco Dijkstra/Postma over een stappenplan voor voldoende invloed van het Rijk op de Amsterdamse haven

– de motie-Kröger c.s. over de regels voor het sjorren van containers op zeeschepen

– de motie-Kröger over een inventarisatie of Nederlandse havens voldoende zijn toegerust om rampen te bestrijden

– de motie-Schonis c.s. over het vergemakkelijken van bemanningswisselingen

– de motie-Schonis/Van der Graaf over de subsidie-instrumenten in relatie tot de vergroeningsambitie

– de motie-Van Esch over alternatieven voor het gebruik van fosfine en soortgelijke middelen

– de motie-Van Esch over de lessen die geleerd zijn uit de reddingsoperatie voor zwanen in de Rotterdamse haven

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Transportraad d.d. 4 juni 2020

– de motie-Postma over coronaproof reizen met de auto naar het buitenland

– de motie-Kröger c.s. over uitstel van een besluit over de baseline van CORSIA

10. Stemmingen in verband met:

Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19)

35 449 (R2147) (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel 1

– amendement Ploumen (8,I) over de mogelijkheid van de afgifte van een dwanglicentie door de Minister van VWS ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 (invoegen artikel 1a)

– artikel 2

– amendement Ploumen (9) over de mogelijkheid van de afgifte van een dwanglicentie door de Minister van VWS in het belang van de volksgezondheid (invoegen artikel 2a)

– amendement Ploumen (8,II)

– artikel 3

– artikel 4

– beweegreden

– wetsvoorstel

11. Stemmingen in verband met:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

32 411 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– amendement Bisschop (12,I) over een algemene formulering van artikel 1 (wijziging opschrift)

– artikel I

– amendement Bisschop (12,III)

Indien 12 verworpen:

– amendement Krol (11) over toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrond

– artikel II

– amendement Bisschop (12,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

12. Stemming over: motie ingediend bij voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul

– de motie-Van der Molen/Geluk-Poortvliet over bestrijding van leeftijdsdiscriminatie beter in beleid en wet- en regelgeving verankeren

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en over Gemeentefonds en Provinciefonds

– de motie-Koerhuis over voorlopig stoppen met de proeftuinen aardgasvrije wijken

– de motie-Koerhuis over niet overstappen op een nieuw energielabel

– de motie-Özütok over een duidelijk beeld geven of de middelen voor gemeenten voldoende waren voor hun taken

– de motie-Özütok over aanpassing van de minimumleeftijd voor burgerinitiatieven naar 16 jaar

– de motie-Sneller/Kuiken over een periodieke toetsing van de B-component

14. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0)

35 473 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikelen 1 t/m 3

begrotingsstaat

– amendement Smeulders (3) over middelen voor scholing

– amendement Smeulders (7) over middelen voor verlenging TOFA

– artikel 1

– amendement Gijs van Dijk (4) over middelen voor de Tozo voor jonge zelfstandigen

– amendement Gijs van Dijk (5) over middelen voor schrappen partnertoets

– artikel 2

– artikelen 3 t/m 98

– amendement Van Brenk (9) over middelen voor een Deltaplan Werk

– artikel 99

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

– de motie-Van Brenk over geen vermogenstoets voor AOW-gerechtigde zelfstandigen met een inkomen onder het sociaal minimum

– de motie-Gijs van Dijk over maximeren van het aantal flexwerkers in bedrijven

– de motie-Gijs van Dijk/Van Weyenberg over perspectief bieden aan en oplossingen voor jonge werknemers

– de motie-Tielen over onderzoek om inzicht te krijgen in resterende schrijnende gevallen

– de motie-Smeulders over verlenging van de Tozo

– de motie-Van Haga/Baudet over ruimhartig omgaan met bedrijven met nieuwe loonheffingsnummers

– de motie-Van Haga/Baudet over ballonvaart in aanmerking laten komen voor steun

– de motie-Van Haga/Baudet over SBI-code voor huiswerkbegeleiding in aanmerking laten komen voor steun

– de motie-Edgar Mulder/Wilders over opnemen van de ontslagboete in het tweede noodpakket

– de motie-Jasper van Dijk over het niet uitkeren van bonussen en dividend als voorwaarde voor de verlengde NOW-regeling

– de motie-Jasper van Dijk over een plan van aanpak om te voorkomen dat de armoede met een kwart zal toenemen

– de motie-Van Weyenberg/Tielen over waarborgen dat zelfstandigen alsnog de gelegenheid krijgen om hun aanvraag per maart te laten ingaan

– de motie-Öztürk over snellere toegang tot de Tozo voor student-ondernemers

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pakketbeheer

– de motie-Van Gerven over fysiotherapie voor covidpatiënten

– de motie-Van Gerven over vitamine D weer volledig opnemen in het basispakket

– de motie-Van Gerven over vitaminen, mineralen en zware paracetamol voor chronische patiënten opnemen in het basispakket

– de motie-Ploumen over uitstromen van vormen van onzinnige zorg uit het verzekerde pakket

– de motie-Ploumen over nevenbevindingen bij het bevolkingsonderzoek borstkanker bespreken met de huisarts

– de motie-Ploumen over anticonceptie opnemen in het basispakket

– de motie-Renkema c.s. over het plaatsen van een spiraaltje altijd vergoeden uit het basispakket

– de motie-Raemakers over onderzoek naar vanwege de coronacrisis niet-geleverde zorg die probleemloos kon uitvallen

– de motie-Raemakers/Bergkamp over vergoeding van zorg die buiten het basispakket valt vanwege het ontbreken van de vereiste medische indicatie

– de motie-Jansen over pilot met gedurende zes maanden onbeperkte fysiotherapie voor chronisch zieken

17. Stemmingen in verband met:

Regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen (Wet ambulancevoorzieningen)

35 471 (bijgewerkt t/m amendement nr. 31)

– nader gewijzigd amendement Hijink (31,I) over wijziging van de citeertitel (wijziging opschrift)

– artikelen 1 t/m 4

– derde nader gewijzigd amendement Hijink c.s. (21,I) over toevoegen van de term ambulanceverpleegkundige

– gewijzigd amendement Ploumen (20) over delegatie bij amvb met voorhang t.a.v. artikel 5, tweede lid

– amendement Raemakers/Veldman (13,I) over voorhangprocedures

NB. Indien zowel 20 als 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 13,I.

– artikelen 6 t/m 10

– derde nader gewijzigd amendement Hijink c.s. (21,II)

– amendement Raemakers/Veldman (13,II)

– artikel 11

– amendement Veldman (16) over inzage in de kosten van de ambulancezorg

– artikel 12

– artikelen 13 t/m 18

– amendement Hijink/Ellemeet (15) over het schrappen van de mogelijkheid tot winstuitkering

– artikel 19

– amendement Raemakers/Veldman (13,III)

– artikel 20

– artikelen 21 t/m 25

– nader gewijzigd amendement Hijink (31,II)

– artikel 26

– nader gewijzigd amendement Hijink (31,III)

– artikel 27

– nader gewijzigd amendement Hijink (31,IV)

– artikel 28

– nader gewijzigd amendement Hijink (31,V)

– artikel 29, onderdeel A

– nader gewijzigd amendement Hijink (31,VI)

– onderdeel B

– onderdeel C

– nader gewijzigd amendement Hijink (31,VII)

– onderdeel D

– nader gewijzigd amendement Hijink (31,VIII)

– onderdeel E

– nader gewijzigd amendement Hijink (31,IX)

– onderdeel F

– artikel 29

– nader gewijzigd amendement Hijink (31,X)

– artikel 30

– artikel 31

– gewijzigd amendement Van den Berg/Veldman (18) over een evaluatie na vijf jaar (invoegen artikel 31a)

– artikel 32

– nader gewijzigd amendement Hijink (31,XI)

– artikel 33

– beweegreden

– wetsvoorstel

18. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet ambulancevoorzieningen

– de motie-Hijink over een plan om van de ambulancezorg eventueel een publieke voorziening te maken

– de gewijzigde motie-Hijink over de winstuitkering in de ambulancezorg over de afgelopen vijf jaar

– de motie-Hijink c.s. over het uitwerken van een voorstel om alle specialisten in loondienst te laten werken

– de motie-Van den Berg c.s. over een gezamenlijk kwaliteitsregister

– de motie-Ellemeet/Ploumen over zeggenschap van ambulancezorgprofessionals

– de motie-Ellemeet/Veldman over een rol voor de verpleegkundig specialist in het medisch management van de regionale ambulancevoorzieningen

– de motie-Ellemeet over regionale zorginkoop via het representatiemodel voor andere sectoren dan de ambulancezorg

– de motie-Veldman/Van den Berg over blijvende doorontwikkeling van het kwaliteitskader ambulancezorg borgen

19. Stemmingen in verband met:

Tijdelijke wet tot opschorting van regels omtrent dwangsommen en het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen op een asielaanvraag (Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND)

35 476 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– gewijzigd amendement Van Ojik c.s. (12,I) over het behouden van de beroepsmogelijkheid bij niet tijdig beslissen (wijziging opschrift)

– gewijzigd amendement Van Ojik c.s. (12,III)

– artikel 1

– artikelen 2 en 3

– amendement Van Ojik c.s. (11,I) over het vervallen van de wet met ingang van 1 april 2021

– artikel 4

– gewijzigd amendement Van Ojik c.s. (12,IV)

– amendement Van Ojik c.s. (11,II)

NB. Indien zowel 12 als 11 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 11,II.

– artikel 5

– artikel 6

– gewijzigd amendement Van Ojik c.s. (12,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Toekomst van het geldstelsel

De Voorzitter: dhr. Bruins wenst zijn motie op stuk nr. 8 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Alkaya over het oprichten van een Nationale Betaal- en Spaarbank

– de motie-Alkaya over het waar nodig ondersteunen van DNB en ECB bij experimenten met digitaal centralebankgeld

– de motie-Alkaya over een brede acceptatie van contant geld als betaalmiddel

– de gewijzigde motie-Bruins over aanscherpingen in het risicobeleid van banken

– de motie-Bruins over perspectief op het openen van een rekening bij de centrale bank

– de motie-Bruins over richting Basel V inzetten op strengere kapitaaleisen en een hogere leverage ratio

– de motie-Azarkan over onderzoek naar de grootte van de markt voor rentevrij bankieren

– de motie-Azarkan over het beter mogelijk maken van halalhypotheken

– de motie-Nijboer over het verder afbouwen van schuldhefbomen

21. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE)

– artikelen 1 t/m 3

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

22. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020

– de motie-Tony van Dijck/Edgar Mulder over niet instemmen met het solidariteitsfonds SURE

– de motie-Tony van Dijck/Edgar Mulder over niet instemmen met een Europees garantiefonds

– de motie-Tony van Dijck/Edgar Mulder over geen 620 miljoen extra beschikbaar stellen voor de Poverty Reduction and Growth Trust

23. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB- pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen)

– artikelen 1 t/m 3

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

24. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Emancipatiebeleid

De Voorzitter: mw. Bergkamp wenst haar motie op stuk nr. 325 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Bergkamp/Van den Hul over een onderzoek naar beloningsverschillen bij de rijksoverheid

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Europese Green Deal

– de motie-Beckerman c.s. over niet instemmen met de gedelegeerde handelingen

– de motie-Beckerman/Laçin over een dekkend spoornetwerk voor personenvervoer

– de motie-Beckerman over doorbreken van de oude machtsstructuur

– de motie-Kops over het intrekken van de Klimaatwet

– de motie-Van Raan c.s. over onderzoek welke investeringen in verduurzaming en vergroening naar voren gehaald kunnen worden

– de motie-Van Raan over actief tegengaan dat kortetermijnoplossingen voor de huidige economische crisis bijdragen aan fossiele lock-in-effecten

– de motie-Van Raan over voorstellen uit de Green Deal toetsen middels de Monitor Brede Welvaart

– de motie-Agnes Mulder/Postma over een groene Europese havenstrategie die zorgt voor een gelijk speelveld

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over een JTF-plan met specifieke inzet op de verdere ontwikkeling van waterstof

– de motie-Harbers/Agnes Mulder over financiering voor kernenergie in de Green Deal

– de motie-Van der Lee over een positief oordeel over een koolstofheffing aan de grens

– de motie-Van der Lee over een groter deel van het MFK besteden aan klimaat

– de motie-Moorlag c.s. over een toonaangevende rol voor Nederland in de waterstoftransitie

– de motie-Moorlag over een studiegroep voor het schetsen van beleidsopties op het terrein van landbouw en voedsel

– de motie-Van Haga/Baudet over onderzoek naar het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten

– de motie-Bisschop over een grondige subsidiariteitstoets uitvoeren bij de Green Deal

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

– de motie-Veldman/Tellegen over geen inhoudelijke uitspraken doen over het conceptdraaiboek inzake triage totdat de definitieve versie er is

– de motie-Wilders over per direct de anderhalvemetermaatregel afschaffen in de buitenruimte

– de motie-Wilders over onderzoek naar technische oplossingen voor binnenruimtes

– de motie-Wilders over alle demonstraties gelijk laten behandelen

– de motie-Van den Berg c.s. over oplossen van knelpunten in de waardering van verpleegkundigen

– de motie-Klaver/Jetten over een protocol voor vliegverkeer uit niet-Schengenlanden

– de motie-Klaver c.s. over een beter salaris voor werknemers in de zorg

– de motie-Marijnissen/Asscher over een plan voor structurele waardering voor zorgverleners

– de motie-Marijnissen c.s. over een plan om Nederland meer in beweging te krijgen

– de motie-Asscher/Marijnissen over gerichte steunpakketten voor kwetsbare sectoren

– de motie-Asscher c.s. over compensatie voor zorgmedewerkers voor het verlies van toeslagen

– de motie-Ouwehand over de vleessector niet langer aanmerken als vitale sector

– de gewijzigde motie-Ouwehand over een ambitieus plan van aanpak om het risico op het ontstaan van zoönosen te verkleinen

– de motie-Van der Staaij/Klaver over de Staten-Generaal laten beslissen over de inperking van grondrechten

– de motie-Azarkan over het wegnemen van de ophef en onrust door de Minister van VWS

– de motie-Azarkan over een aanvullende studie naar de testbereidheid

– de motie-Azarkan over uitspreken dat het weigeren van personen met een hoofddoek en mondkapje bij gemeenteloketten onacceptabel en onaanvaardbaar is

– de motie-Azarkan over 500 van de meest kwetsbare vluchtelingenkinderen opnemen in Nederland

– de motie-Van Brenk/Sazias over inventariseren waarom er verpleeghuizen zijn die hun beleid nog niet hebben versoepeld

– de motie-Van Brenk/Sazias over vroegtijdige signalering van het coronavirus bij verpleeghuizen

– de motie-Van Haga/Hiddema over staan op terrassen niet langer verbieden

– de motie-Van Haga/Hiddema over veilige mogelijkheden om het aantal mensen per tafel te verhogen

– de motie-Van Haga/Hiddema over eerdere opening van clubs en discotheken

27. Stemmingen over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en energie

De Voorzitter: dhr. Sienot wenst zijn motie op stuk nr. 510 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Sienot c.s. over geen nieuwe subsidiebeschikkingen voor verbranding van houtachtige biomassa

28. Stemmingen in verband met:

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

29. Stemmingen in verband met:

Brief van het presidium over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

30. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het ministerie voor Justitie & Veiligheid

– de motie-Van Nispen/Hijink over het oormerken van de budgetten voor spoedeisende jeugdzorg

31. Debat over de Voorjaarsnota 2020 met maximum spreektijden van:

VVD, PVV, CDA en D66:

10

minuten

GroenLinks, SP en PvdA:

7

minuten

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP, DENK, 50PLUS en Forum voor Democratie:

5

minuten

Groep Krol/Van Kooten-Arissen en het lid Van Haga:

2,5

minuten

32. Debat over institutioneel racisme in Nederland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

33. Debat over fouten bij het onderzoek naar afstand en adoptie in Nederland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34. VAO Armoede- en Schuldenbeleid (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VSO Circulaire economie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Externe veiligheid (AO d.d. 10/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Personeel Defensie (AO d.d. 18/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs (AO d.d. 17/06)

39. VAO Onderwijs en corona III, mbo (AO d.d. 18/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 24/06) /VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. VSO Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. VSO Democratie, kiesrecht en desinformatie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. VAO Bouwen (AO d.d. 18/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

45. VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. VSO Beleidsvisie op filantropie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

47. VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d. 05/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

48. VAO Belastingdienst (AO d.d. 23/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

49. VAO ZZP (AO d.d. 17/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

50. VSO Uitvoering motie over de implementatie van meetmethoden en de bpm met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

51. VAO Jeugd (AO d.d. 23/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

52. VSO Regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

53. VSO Datalek Donorregister met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

54. VSO Jaarverslag Ministerie van VWS en het rapport van de Algemene Rekenkamer «Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019» met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

55. VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

56. VAO Handhaving in het verkeer (AO d.d. 05/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

57. VAO Terrorisme (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

58. VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie (AO d.d. 08/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

59. VSO Sportbeleid met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

60. VSO Luchtvaartonderwerpen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

61. Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en tot wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Verzamelspoedwet COVID-19)

Langetermijnagenda

3 juli tot en met 31 augustus 2020 (week 28 t/m 35)

– Zomerreces 2020

1, 2 en 3 september (week 36)

– Burgerinitiatief «Ik ben onbetaalbaar»(35 484, nr. 1)

– Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

– VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 04/03)

– VSO CBR en medische keuringen rijgeschiktheid (29 398, nr. 809)

– VSO Duurzaam vervoer (32 813, nr. 500)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19/02)

– VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 04/03)

– VAO Uitvoering sociale zekerheid (AO d.d. 12/03)

– VSO Sponsorconvenant 2020–2022 (35 300-VIII, nr. 185)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 11/06)

– VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (29 323-138)

– VAO Water (AO d.d. 22/06)

– VSO Bericht dat het extraatje i.v.m. een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de wajonguitkering (35 213-32)

– VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

– VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 29/06)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 374 (Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets)

35 337 (Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet)

35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

34 562 (voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal))

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 437 (Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, alsmede invoering grondslag voor compensatieregeling (Fiscale verzamelwet 2021))

35 297 (Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx))

35 257 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (voortzetting)

35 287 (Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

8, 9 en 10 september (week 37)

35 317 (Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten)

35 298 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers))

15, 16 en 17 september (week 38)

– Prinsjesdag 2020

– Algemene Politieke Beschouwingen

22, 23 en 24 september (week 39)

35 349 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten))

29 en 30 september, 1 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen

35 366 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen)

6, 7 en 8 oktober (week 41)

35 348 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen))

– Begroting Koning en Algemene Zaken (I)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

13, 14 en 15 oktober (week 42)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

20, 21 en 22 oktober (week 43)

– herfstreces

27, 28 en 29 oktober (week 44)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

3, 4 en 5 november (week 45)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

10, 11 en 12 november (week 46)

– Belastingplan (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

17, 18 en 19 november (week 47)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VX)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

24, 25 en 26 november (week 48)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

1, 2 en 3 december (week 49)

– stemmingen over alle begrotingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

– VSO Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (32 734, nr. 40)

– VAO Jemen (AO d.d. 04/03)

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

– VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/03)

– VAO Strafrechtketen (AO d.d. 05/03)

– VAO Inburgering en Integratie (AO d.d. 05/02)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

35 145 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

34 891 (voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

35 367 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

10. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

14. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

16. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

18. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

19. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

20. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

21. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

23. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

25. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

26. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

27. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

28. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

29. Debat over de marktwerking in de zorg (Sazias) (Minister VWS)

30. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

31. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

32. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

33. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

34. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

35. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

36. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

40. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

41. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

42. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

43. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

44. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

45. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

46. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

47. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

48. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

49. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

50. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

51. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

52. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

53. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

54. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

55. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

56. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

57. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

58. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

59. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

60. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

61. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

62. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

63. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

64. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

65. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

66. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

67. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

68. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

69. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

70. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

71. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

72. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

73. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

74. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

75. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

76. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

77. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

78. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

79. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

80. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

81. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

82. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

83. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

84. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

85. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

86. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

87. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

88. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

89. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

90. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

91. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

92. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

93. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

94. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

95. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

96. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

97. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

98. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

99. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

100. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

101. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (Minister OCW)

102. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

103. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (Minister OCW)

104. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

105. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

106. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

107. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

108. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

109. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

110. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

111. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS)

112. Debat over de aanwijzing van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (Minister BVO en Media)

113. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

114. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

115. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

116. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

117. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

118. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

119. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

120. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

121. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

122. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

123. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

124. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

125. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (De Groot) (Minister I&W)

126. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

127. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

128. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

129. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

130. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

131. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

132. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

133. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

134. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (Minister OCW)

135. Debat over de ziekenhuisfaillissementen (Agema) (Minister MZ)

136. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

137. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

138. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

139. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

140. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

141. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

142. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

143. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

144. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

145. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd «De Verpleeghuiszorg in beeld» (Agema) (Minister VWS)

146. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

147. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

6. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

7. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

8. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

9. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

10. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

11. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

12. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

13. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

14. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

15. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

16. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

18. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

19. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

20. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

23. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

25. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

26. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

27. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

28. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

29. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

30. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

32. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

33. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

35. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

38. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

40. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

41. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

42. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

43. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

44. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

45. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

46. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

47. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

48. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

49. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

50. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

51. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

52. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

53. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

54. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

55. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

56. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

57. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

58. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

59. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

60. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

61. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

62. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

63. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

64. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

65. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

66. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

67. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

68. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (Minister OCW)

69. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

70. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

71. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

72. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

73. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

74. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

75. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

76. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

77. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

78. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

79. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

80. Dertigledendebat over afgestudeerde mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (Minister OCW)

81. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

82. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (Laçin) (Minister I&W)

83. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

84. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

85. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

86. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

87. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (Minister J&V, Minister OCW)

88. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

89. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

90. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

91. Interpellatiedebat over het pensioenakkoord (Van Brenk) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 29 juni van 09.30 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Consulaire Zaken

Maandag 29 juni van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur en corona II

Maandag 29 juni van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Inburgering

Maandag 29 juni van 13.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie 2020

Maandag 29 juni van 17.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Jaarverslag en Slotwet 2019 inclusief Begroten en verantwoorden

Maandag 29 juni van 18.00 tot 21.00 uur en donderdag 2 juli van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Cure

Dinsdag 30 juni van 16.30 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over de Justitieketen

Dinsdag 30 juni van 18.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Woensdag 1 juli van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over de initiatiefnota van de leden Yeşilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme (Kamerstuk 35 164)

Woensdag 1 juli van 15.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen) (Kamerstuk 35 354)

Recesperiodes

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaarsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 februari maart 2021

Verkiezingsreces 2021: vrijdag 26 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021