35 470 XVII Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID WEVERLING

Voorgesteld tijdens Wetgevingsoverleg van 22 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de coronacrisis de kwetsbaarheid van mondiale waardeketens aantoont, waarbij het niet alleen gaat om de toevoer van medicijnen en medische beschermingsmiddelen, maar ook om andere sectoren die te maken hebben met plotse haperingen in hun toevoer;

overwegende dat de Europese Commissie reeds kwetsbaarheden voor de EU als geheel inventariseert;

overwegende dat de Nederlandse overheid over de kennis en contacten beschikt om aanvullend hierop de specifieke Nederlandse kwetsbaarheden in kaart te brengen;

overwegende dat de brede maatschappelijke heroverwegingen al ingaan op de kwetsbaarheden van de Nederlandse economie als gevolg van geopolitieke en technologische veranderingen en beleidsopties aandragen om deze kwetsbaarheden te mitigeren;

verzoekt de regering, om voor het einde van dit jaar de kwetsbaarheden van het Nederlandse bedrijfsleven voor verstoringen binnen mondiale waardeketens per sector in kaart te brengen, en daarbij beleidsopties te ontwikkelen om deze kwetsbaarheden te adresseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weverling

Naar boven