35 470 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel jongeren actief betrokken zijn bij de samenleving;

overwegende dat het kabinet bij monde van de Minister-President jongeren heeft opgeroepen met ideeën te komen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met de coronacrisis;

van mening dat het goed is dat jongeren actief betrokken zijn en worden bij de toekomst van de samenleving en dat het hierbij past dat jongeren van 16 en 17 jaar oud een burgerinitiatief zouden moeten kunnen initiëren en/of zouden moeten kunnen ondersteunen;

verzoekt het presidium, om het Reglement van Orde zo aan te passen dat de leeftijd om deel te kunnen nemen aan een burgerinitiatief wordt verlaagd naar 16 jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok

Naar boven