Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035470-VI nr. 12

35 470 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN HIJINK

Voorgesteld tijdens Wetgevingsoverleg van 16 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat budgetten voor spoedeisende jeugdzorg niet geoormerkt zijn, waardoor noch de Minister, noch de Tweede Kamer, noch de Algemene Rekenkamer kan vaststellen of het toegekende budget aan gemeenten adequaat is geweest en of beoogde doelmatigheid is bereikt;

van mening dat in tijden van knellende budgetten bij gemeenten het risico aanwezig is dat geld dat bedoeld is voor spoedeisende jeugdzorg onttrokken kan worden aan andere zaken dan spoedeisende zorg voor de jeugd;

van mening dat het wenselijk is dat geld voor spoedeisende jeugdzorg niet mag worden uitgegeven aan andere zaken dan deze gedecentraliseerde taak;

verzoekt de regering, de budgetten voor spoedeisende jeugdzorg te oormerken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Hijink