35 470 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2019

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sinds de decentralisaties het voor de Kamer lastig is om te beoordelen of de middelen die gemeenten via het Gemeentefonds krijgen om de gedecentraliseerde taken uit te voeren, toereikend zijn;

verzoekt de regering, om in overleg met gemeenten te bezien hoe jaarlijks bij de verantwoording van het Gemeentefonds een duidelijk beeld gegeven kan worden of de middelen voldoende waren voor de gemeenten om hun taken uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok

Naar boven