35 470 XVII Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN DEN NIEUWENHUIJZEN

Voorgesteld tijdens Wetgevingsoverleg van 22 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met toepassing van internationale sociale voorwaarden (ISV) in overheidsaanbestedingen wordt bijgedragen aan het veiligstellen van internationale arbeidsnormen en mensenrechten;

constaterende dat er in 2019 bij slechts negentien overheidsaanbestedingen de ISV zijn toegepast en bovendien onduidelijk is hoe er vervolg aan is gegeven, hoe de monitoring op de naleving van OESO-richtlijnen plaatsvindt en welke impact dit heeft op de SDG's;

verzoekt de regering, de toepassing van internationale sociale voorwaarden verplicht te stellen voor meer productcategorieën met hoge mvo-risico's, ze voor te schrijven als gunningscriteria bij aanbestedingen en de monitoring op uitvoering te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Van den Nieuwenhuijzen

Naar boven