Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 6 december 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 10 december

14.00 uur

Woensdag 11 december

10.15 uur

Donderdag 12 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging

De Voorzitter: mw. Den Boer verzoekt haar motie op stuk nr. 14 aan te houden.

35 165, nr. 12

– de motie-Özütok over een heldere wijze van bekendmaking van de verkiezingsuitslagen

35 165, nr. 13

– de motie-Middendorp over kennisuitwisseling met techbedrijven

35 165, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Den Boer over overal in Nederland kunnen stemmen zonder dit aan te vragen bij een andere gemeente

35 165, nr. 15

– de motie-Öztürk over het digitaliseren van de stempassen

35 165, nr. 16

– de motie-Öztürk over een rol voor de Kiesraad bij de publicatie van de stembusuitslagen

35 165, nr. 17

– de motie-Öztürk over invoering van de stemplicht voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Functioneren rijksdienst

De Voorzitter: dhr. Middendorp verzoekt zijn motie op stuk nr. 264 aan te houden.

31 490, nr. 261

– de motie-Van der Molen over de Kamer jaarlijks informeren over de spreiding van de rijkswerkgelegenheid

31 490, nr. 262

– de motie-Van der Molen over een brede definitie van rijkswerkgelegenheid

31 490, nr. 263

– de motie-Van der Molen over een uniforme methodiek voor het in kaart brengen van de rijkswerkgelegenheid

31 490, nr. 264 (aangehouden)

– de motie-Middendorp over het versterken van de positie van de Minister van BZK op het gebied van ICT

31 490, nr. 265 (aangehouden)

– de motie-Özütok over het realiseren van tijdelijke woonruimte voor daklozen in leegstaande rijksgebouwen

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 218

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

35 218 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikelen 1.1 t/m 4.7

– artikel 4.8, aanhef

– gewijzigd amendement Smeulders/Ronnes (10) over het twee jaar laten voortduren van het voorkeursrecht na vernietiging van het omgevingsplan (invoegen onderdeel A0a)

– onderdelen Aa t/m T

– artikel 4.8

– artikelen 4.9 t/m 13.3

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 245

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

35 245 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– gewijzigd amendement Groothuizen (9) over het tweejaarlijks actualiseren van de national risk assessment

– onderdeel E

– onderdelen F t/m Q

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 238

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

35 179

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

35 179 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Van der Linde (9) over het vervallen van de vrijstelling voor kerkgenootschappen

– amendement Stoffer (10) over het onder voorwaarden instellen van een vrijstelling voor anbi's

  • NB. Indien 9 en 10 worden aangenomen, vervalt in het door 10, onderdeel 2, ingevoegde lid 1a «kerkgenootschappen,».

– onderdeel D

– onderdelen E en F

– gewijzigd amendement Bruins c.s. (11) over het registreren van inzage (invoegen onderdeel Fa)

– onderdelen G t/m N

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten

De Voorzitter: dhr. Alkaya wenst zijn motie op stuk nr. 13 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 477, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen

35 245, nr. 12

– de motie-Van der Linde/Ronnes over dubbelingen in cliëntenonderzoek zo veel mogelijk voorkomen

35 179, nr. 12

– de motie-Ronnes/Bruins over een evaluatie van de impact van het UBO-register op de privacy van betrokkenen

35 245, nr. 13 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Alkaya/Van der Linde over de monitoring van de uitwerking van de implementatiewet anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen

35 245, nr. 14

– de motie-Alkaya/Nijboer over zoeken op naam in het UBO-register mogelijk maken

31 477, nr. 46

– de motie-Snels/Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland

35 179, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Bruins over inzicht voor UBO's in het aantal keren dat hun gegevens in het register zijn opgezocht

35 179, nr. 14

– de motie-Bruins over het inschrijven van het gehele bestuur van een anbi in het UBO-register

35 179, nr. 15

– de motie-Stoffer over de privacygevolgen van het UBO-register voor anbi's

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Bruins: «Ondernemen met een maatschappelijke missie»

35 040, nr. 11 (gewijzigd, was nr. 4)

de motie-Van der Lee c.s. over het gesprek met PBL aangaan over de toegevoegde waarde van sociale ondernemingen

35 040, nr. 5

de motie-Amhaouch/Dik-Faber over de wettelijke status van sociale ondernemingen zo inrichten dat die niet in de weg staat aan publiek-private samenwerking

35 040, nr. 6

de motie-Moorlag over sociale ondernemingen beter in aanmerking laten komen voor overheidsopdrachten

35 040, nr. 7

de motie-Moorlag/Dik-Faber over een plek voor sociaal ondernemerschap in het nieuwe ESF-programma

35 040, nr. 8

de motie-Dik-Faber c.s. over inzichtelijk maken van de maatschappelijke impact van sociaal ondernemen

35 040, nr. 9

de motie-Dik-Faber c.s. over inschakelen van experts bij de behandeling van grote inrichtingsvragen

35 040, nr. 10

de motie-Dik-Faber c.s. over meer ruimte voor sociale ondernemingen in het nieuwe inkoopbeleid

Stemmingen

11. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

31 066, nr. 551

– de motie-Omtzigt c.s. over het zonder tegenwerking recht halen door ouders

31 066, nr. 552

– de motie-Omtzigt c.s. over misstanden melden bij een onafhankelijke instantie

31 066, nr. 554

– de motie-Leijten over een parlementaire enquête naar het functioneren van de Belastingdienst/Toeslagen

31 066, nr. 555

– de motie-Snels over een parlementaire ondervraging over het ontstaan van de institutionele vooringenomenheid

31 066, nr. 556

– de motie-Snels c.s. over voor het kerstreces een brief over hoe de uitvoering bij de Belastingdienst wordt aangepast

31 066, nr. 557

– de motie-Van Otterloo over een parlementaire ondervraging naar het Belastingdienst-debacle

31 066, nr. 558

– de motie-Bruins/Van Weyenberg over varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt

31 066, nr. 559

– de motie-Van Kooten-Arissen over directe financiering van kinderopvang alsnog introduceren

31 066, nr. 560

– de motie-Lodders/Van Weyenberg over het doorbreken van de gesloten bestuurscultuur bij de Belastingdienst

31 066, nr. 561 (aangehouden)

– de motie-Lodders c.s. over de Algemene Bestuursdienst en het verschijnsel van «wegpromoveren»

31 066, nr. 562

– de motie-Van Raan over georganiseerde inspraak in de vormgeving van de schadevergoeding

31 066, nr. 563

– de motie-Van Raan over de Minister-President in gesprek laten gaan met de getroffen ouders

31 066, nr. 564

– de motie-Van Raan over de status «fraudeur» zo snel mogelijk verwijderen uit de systemen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ambulancezorg/Acute zorg

29 247, nr. 298

– de motie-Van den Berg over het starten van een pilot laagcomplexe acute basiszorg tijdens de piekuren

29 247, nr. 299

– de motie-Van den Berg over geen nieuwe besluiten waardoor huisartsenposten en/of spoedeisende-hulpposten verdwijnen

29 247, nr. 300

– de motie-Van Gerven over een beschikbaarheidsbijdrage voor kleine ziekenhuizen om acute zorg te garanderen

29 247, nr. 301

– de motie-Van Gerven over per direct een moratorium op het sluiten van ziekenhuizen en ziekenhuisafdelingen

29 247, nr. 302

– de motie-Van Gerven/Hijink over de afdelingen acute verloskunde en kindergeneeskunde in het SKB niet sluiten

29 247, nr. 303

– de motie-Ploumen/Veldman over de 24/7 spoedpolikliniek als alternatief voor SEH's in ziekenhuizen in Spijkenisse en Flevoland

29 247, nr. 304

– de motie-Ploumen over met spoed maatregelen om in Flevoland structureel adequate ambulancezorg te borgen

29 247, nr. 305

– de motie-Ellemeet over beschikbaarheidsfinanciering voor SEH-posten in de houtkoolschets opnemen

29 247, nr. 306

– de motie-Agema over een volwaardig ziekenhuis op Voorne-Putten

29 247, nr. 307

– de motie-Agema over een oplossing voor regio's waarin de vijftienminutennorm niet wordt gehaald

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Bloedvoorziening

29 447, nr. 53

– de motie-Ellemeet c.s. over donorselectiebeleid op basis van seksueel risicogedrag

29 447, nr. 54

– de motie-Pia Dijkstra/Ellemeet over een pilot voor een donatiebeleid op basis van risicogedrag

29 447, nr. 55

– de motie-Van Gerven over behoud van het meerderheidsbelang van de overheid in Sanquin Plasma Products

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Risicovereveningsmodel 2020

29 689, nr. 1035

– de motie-Van den Berg/Ellemeet over onderzoek doen naar grensoverschrijdende transacties en verbindingen van zorgverzekeraars

29 689, nr. 1036

– de motie-Van den Berg over onderzoek naar de optimalisatie van het risicovereveningsmodel

29 689, nr. 1037

– de motie-Ellemeet/Van den Berg over het verbeteren van de compensatie voor chronisch zieken

29 689, nr. 1038

– de motie-Hijink over mensen die erop achteruitgaan door het verlagen van de collectiviteitskorting financieel tegemoetkomen

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming

27 529, nr. 198

– de motie-Van den Berg over een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners

27 529, nr. 199

– de motie-Van den Berg over uitbreiding van de set aan basiseisen voor gegevensuitwisselingssystemen

27 529, nr. 200

– de motie-Agema over de consequenties van datalekken

27 529, nr. 201

– de motie-Hijink over de kosten voor het gebruik van een PGO vergoeden

27 529, nr. 202

– de motie-Hijink over open standaarden en koppelingen voor gegevensuitwisseling

27 529, nr. 203

– de motie-Ploumen c.s. over maatregelen voor de ICT-markt in de zorg

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid

29 477, nr. 630

– de motie-Van Gerven/Van den Berg over een revolverend fonds voor niet-commercieel academisch onderzoek

29 477, nr. 631

– de motie-Van Gerven over een acceptabele prijs voor geneesmiddelen afdwingen

29 477, nr. 632

– de motie-Veldman over de ervaringen met het pay-for-performancemodel

29 477, nr. 633

– de motie-Veldman over het voor kleine bedrijven aantrekkelijk maken om een geneesmiddel te ontwikkelen

29 477, nr. 634

– de motie-Ellemeet over in gesprek blijven met GGD's over de doelgroep die in aanmerking komt voor PrEP

29 477, nr. 635

– de motie-Dik-Faber over bevorderen dat het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten alle leveringsonderbrekingen publiceert op zijn website

29 477, nr. 636 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over een actieplan tegen verspilling van medicijnen

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO E-health/Slimme Zorg

27 529, nr. 204

– de motie-Van den Berg over patiënten en cliënten verleiden tot het gebruik van e-healthtoepassingen

27 529, nr. 205

– de motie-Van den Berg/Veldman over een opleidingsplan waarbij zorgmedewerkers over e-healthtoepassingen worden geïnformeerd

27 529, nr. 206

– de motie-Veldman/Bergkamp over bewezen effectieve e-healthtoepassingen opnemen in zorgrichtlijnen

27 529, nr. 207

– de motie-Agema over e-health financieel aantrekkelijker maken in de dbc-systematiek

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland

De Voorzitter: mw. Ploumen trekt haar motie op stuk nr. 265 in. Mw. Van den Berg wenst haar motie op stuk nr. 260 te wijzigen.De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 016, nr. 259

– de motie-Van den Berg over een agenda met de doorlooptijd en de financiering van de interventies

31 016, nr. 260 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Berg/Ploumen over een gespecialiseerd geboortecentrum

31 016, nr. 261

– de motie-Van Gerven over spoedeisende hulp, acute verloskunde en acute kindergeneeskunde terugbrengen in het ziekenhuis in Lelystad

31 016, nr. 262

– de motie-Dik-Faber/Van der Staaij over evaluatie van de noodzaak van de extra ambulancezorg op Urk

31 016, nr. 263

– de motie-Dik-Faber over toekomstagenda voor de lange termijn in Flevoland

31 016, nr. 264

– de motie-Veldman/Dik-Faber over proactief aan de slag gaan met initiatieven voor e-health in de regio Flevoland

31 016, nr. 265 (ingetrokken)

– de motie-Ploumen over het creëren van een toekomstbestendige geboortezorgstructuur in Flevoland

31 016, nr. 266

– de motie-Van der Staaij/Dik-Faber over afspraken met regiopartners over financiering voor de agenda voor de zorg in Flevoland

Stemming

19. Stemming over: motie ingediend bij het VAO NAVO

28 676, nr. 329 (aangehouden)

– de motie-Karabulut c.s. over een plan voor kernontwapening

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Natuur

De Voorzitter: dhr. Wassenberg wenst zijn motie op stuk nr. 176 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 576, nr. 170

– de motie-Bromet over het stoppen met het gebruik van glyfosaat door Staatsbosbeheer

33 576, nr. 171

– de motie-Bromet over verbieden van de verkoop van de Japanse duizendknoop

33 576, nr. 172

– de motie-Bromet over gebruiken van gecombineerde kaarten voor effectieve stikstofmaatregelen

33 576, nr. 173

– de motie-Wassenberg over voldoende middelen voor Staatsbosbeheer om zijn natuurgebieden te beheren

33 576, nr. 174

– de motie-Wassenberg over verbieden van het kappen van bomen voor de houtpelletproductie

33 576, nr. 175

– de motie-Wassenberg over vergoedingen aan zelfstandige, lokale en regionale wildopvangcentra

33 576, nr. 176 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wassenberg over onderzoek naar de schadelijke effecten van de bladblazer

33 576, nr. 177

– de motie-Futselaar over kleinere Natura 2000-gebieden op korte termijn robuuster maken

33 576, nr. 178 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over bij terreinbeherende organisaties bevorderen dat de belangen van omwonenden en recreanten goed worden meegewogen

33 576, nr. 179

– de motie-Moorlag over een chipplicht en een castratie- en sterilisatieplicht voor katten

33 576, nr. 180 (aangehouden)

– de motie-Von Martels over herijking van het bestaande natuurbeheer om meer bij te dragen aan het opvangen van CO2

33 576, nr. 181

– de motie-Von Martels over onderzoek naar de ecologische trends en beheer van weidevogelgebieden

Stemming

21. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019

21 501–32, nr. 1210

– de motie-Ouwehand over aanpassing van de Europese Transportverordening

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Reactie op het rapport «Op de bres tegen hittestress» van de Dierenbescherming

28 286, nr. 1069

– de motie-Ouwehand over voorkomen van dieronvriendelijke scenario's

28 286, nr. 1070

– de motie-Ouwehand over een verbod op diertransporten boven de 27°C

28 286, nr. 1071

– de motie-Ouwehand over terugbrengen van de wachttijden bij het slachthuis

28 286, nr. 1072

– de motie-Futselaar over maximeren van de temperatuur voor veetransporten op 30°C

28 286, nr. 1073

– de motie-Futselaar over de pluimveesector onderdeel uit laten maken van de afspraken over het transport bij extreme temperaturen

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO NVWA

33 835, nr. 132

– de motie-Ouwehand over stoppen met slachten tot het toezicht op orde is

33 835, nr. 133

– de motie-Ouwehand/Graus over het behouden van de dierenwelzijnsteams

35 300-XIV, nr. 25 (aangehouden)

– de motie-Futselaar over de NVWA voldoende uitrusten voor haar taken

33 835, nr. 134 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over de benodigde toezichts- en handhavingsdruk

33 835, nr. 135 (aangehouden)

– de motie-De Groot over MDU-slachtingen

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen

27 858, nr. 494

– de motie-Wassenberg over een wetgevingstraject om verplichte maatregelen op te leggen aan de sector

27 858, nr. 495

– de motie-Wassenberg over een doel voor het percentage biologisch landbouwareaal in 2030

27 858, nr. 496 (aangehouden)

– de motie-Bromet over een actieplan tegen sterfte van jonge koolmezen

27 858, nr. 497

– de motie-Dik-Faber over een onderzoek naar een verhoogd risico op Parkinson

27 858, nr. 498

– de motie-Moorlag over het inwinnen van juridische expertise over spuitvrije zones

27 858, nr. 499 (aangehouden)

– de motie-Futselaar over een maximumwaarde voor gewasbeschermingsmiddelen

27 858, nr. 500

– de motie-Von Martels over onderzoeken die kunnen bijdragen aan verlaging van emissies

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Duurzaam vervoer

31 305, nr. 300

– de motie-Schonis over niet toelaten van hoog ILUC-biobrandstoffen

31 305, nr. 301

– de motie-Kröger over de verkenning van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

31 305, nr. 302

– de motie-Kröger c.s. over een limiet van 0% bijmenging biobrandstoffen

31 305, nr. 303

– de motie-Dik-Faber over goedkope parkeervergunningen voor elektrische deelauto's

31 305, nr. 304

– de motie-Dik-Faber/Schonis over bebording voor snellaadpalen

31 305, nr. 305

– de motie-Von Martels/Postma over het wegnemen van knelpunten voor innovatie en verduurzaming voor pomphouders

31 305, nr. 306

– de motie-Van Esch/Wassenberg over waarschuwen voor dierlijke producten in biodiesel

31 305, nr. 307

– de motie-Van Esch/Wassenberg over de kwetsbaarheidsanalyse van het vermengen van biodiesel

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

29 383, nr. 337

– de motie-Van Aalst over per direct stoppen met het opleggen van strengere eisen voor houtstook

29 383, nr. 338

– de motie-Kröger over onderzoeken of het mogelijk is om alle pfas-stoffen als Zeer Zorgwekkende Stof aan te merken

29 383, nr. 339 (aangehouden)

– de motie-Kröger over onderzoek naar pfas in kunstgrasvelden

29 383, nr. 340

– de motie-Von Martels/Ziengs over de totstandkoming van het tijdelijk handhavingskader pfas

29 383, nr. 341

– de motie-Van Kooten-Arissen over maatregelen die eerder kunnen worden ingezet om de luchtkwaliteit te verbeteren

Stemmingen

27. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ontwerp Novi

34 682, nr. 34

– de motie-Smeulders c.s. over meer regie nemen op nationale belangen in de NOVI

34 682, nr. 35 (aangehouden)

– de motie-Smeulders/Bromet over inzetten op extra natuurontwikkeling

34 682, nr. 36

– de motie-Ronnes over de definitieve NOVI voorleggen aan de Kamer

34 682, nr. 37

– de motie-Ronnes/Regterschot over regionale beleidsagenda's gekoppeld aan ruimtelijk perspectief

34 682, nr. 38

– de motie-Van Gerven over voorwaarden waaraan de NOVI moet voldoen

34 682, nr. 39

– de motie-Van Gerven over een prominente plek voor de volksgezondheid in de NOVI

34 682, nr. 40

– de motie-Van Gerven over in de NOVI opnemen dat winsten ten goede komen aan de gemeenschap

34 682, nr. 41

– de motie-Van Eijs c.s. over de ordening van (X)XL-vastgoed in de NOVI opnemen

34 682, nr. 42 (aangehouden)

– de motie-Van Eijs/De Groot over de hoofddoelstelling van het Waddengebied opnemen in de NOVI

34 682, nr. 43

– de motie-Regterschot/Van Eijs over de moties-Weverling een plek geven in de uitvoeringsagenda van de NOVI

34 682, nr. 44

– de motie-Dik-Faber c.s. over rekening houden met stedelijke gebieden buiten de Randstad

34 682, nr. 45

– de motie-Moorlag/Smeulders over een goed instrumentarium voor de herschikking van functies in landelijk gebied

34 682, nr. 46 (ingetrokken)

– de motie-Moorlag/Smeulders over duidelijke keuzes en ruimtelijke reserveringen in de NOVI

28. Debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019 met maximum spreektijden van:

10 minuten voor VVD, PVV, CDA en D66;

7 minuten voor GroenLinks, SP en PvdA;

5 minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie;

2,5 minuten voor de leden Van Kooten-Arissen en Van Haga

29. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

30. VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (AO d.d. 31/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Techniekpact (AO d.d. 04/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO IGJ (AO d.d. 13/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Wijkverpleging (AO d.d. 13/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 07/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Kansspelen (AO d.d. 27/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Herijking Ouderschap (AO d.d. 14/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Wadden (AO d.d. 26/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Transportraad d.d. 2-3 december 2019 (AO d.d. 21/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. VAO Maritiem (AO d.d. 03/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. VAO Spoor (AO d.d. 25/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 11/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

45. VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 05/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. VAO Iran (AO d.d. 03/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 694, nr. 52

47. VSO Internationale rechtsorde in het digitale domein met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 864, nr. 22

48. VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

49. VAO Circulaire economie (AO d.d. 15/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

50. VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 27/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 089-148

51. VSO Rapporten ILT en RIVM over GenX met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 089, nr. 149

52. VSO Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 063

53. Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (voortzetting))

35 268

54. Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar

35 282

55. Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

35 254

56. Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

35 279

57. Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) (Trb. 2018, 41)

35 262

58. Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

35 310

59. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Langetermijnagenda

17, 18 en 19 december (week 51)

– VAO Klimaat en energie (AO d.d. 28/11)

– VAO Politie (AO d.d. 05/09)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/09)

– VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 31/10)

– VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 13/11)

– VAO Mijnbouw (AO d.d. 03/10)

– VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 27/11)

– VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05)

– VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10)

– VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)

– VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 07/11)

– VSO Uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (35 000 XIII, nr. 84)

– VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 21/11)

35 079 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties))

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal)

20 december t/m 13 januari (week 52 t/m week 2)

– Kerstreces 2019

14, 15 en 16 januari (week 3)

– VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11)

34 602 (Burgerinitiatief «Internetpesters aangepakt»)

35 102 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

35 248 (Wet Loodsplicht nieuwe stijl)

35 205 (Wet vliegbelasting))

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

34 972 (Wet digitale overheid)

35 083 (Plantgezondheidswet))

35 188 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid)

35 124 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden))

35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)

35 250 (Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen))

35 271 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek)

35 284 (Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken)

35 289 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden)

35 211 (Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast)

21, 22 en 23 januari (week 4)

35 173 (Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking)

35 251 (Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004)

35 195 (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 252 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten))

35 260 (Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102))

28, 29 en 30 januari (week 5)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

35 283 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas))

35 219 (Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel))

4, 5 en 6 februari (week 6)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 049 (Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma) (voortzetting)

11, 12 en 13 februari (week 7)

35 154 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13))

35 155 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

34 491 (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

35 106-(R2115) (Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen)

35 065 (Wijzigingswet meldkamers)

35 170 (Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen))

35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

4. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

5. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

6. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

7. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

8. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

9. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

10. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

11. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

12. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

13. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

14. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

15. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren» (Bergkamp) (Minister VWS)

16. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

17. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

18. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

19. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

20. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

21. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

22. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

23. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

24. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

25. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

26. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

27. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

28. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

29. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

30. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

31. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

32. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

33. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

34. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

35. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

36. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

37. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Minister M&W)

38. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

39. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

40. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

41. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister BZK)

42. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

43. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

44. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

45. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

46. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

47. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

48. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

49. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

50. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

51. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

52. Debat over de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

53. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

54. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

55. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

56. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

57. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

58. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen (Van Eijs) (Minister BZK)

59. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

60. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

61. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

62. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

63. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

64. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

65. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

66. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

67. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) (Minister J&V, Minister BZK)

68. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

69. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

70. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

71. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

72. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

73. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

74. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

75. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

76. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

77. Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC (Van Nispen) (Minister J&V)

78. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

79. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

80. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

81. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

82. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

83. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

84. Debat over een mazelenuitbraak op Urk (Ploumen) (Staatssecretaris VWS)

85. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

86. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

87. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

88. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

89. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

90. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

91. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

92. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

93. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

94. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (Wiersma) (Minister SZW)

95. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

96. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

97. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

98. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

99. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

100. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

101. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

102. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

103. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

104. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

105. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

106. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

107. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

108. Debat over de aanpak van bedreiging en stalking (Kuiken) (Minister J&V, Minister RB)

109. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

110. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

111. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 (Minister EZK)

112. Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

113. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

114. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

115. Debat over de aangekondigde groeibrief van het kabinet (Wiersma) (Minister EZK)

116. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

117. Debat over het bericht dat zestien basisscholen in Amsterdam een week dicht gaan vanwege het lerarentekort (Kwint) (Minister BVO en Media)

118. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen) (Minister MZ)

119. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

120. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

121. Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (De Groot) (Minister LNV)

122. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

3. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

4. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

7. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

9. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

12. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

15. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

16. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

17. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

18. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Minister M&W)

19. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

21. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

22. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

23. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

24. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

25. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

26. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

27. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

29. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

30. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

31. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

32. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

34. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

35. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

36. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

37. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

38. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

39. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

40. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

41. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

43. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

44. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

45. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

46. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

47. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

48. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

49. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

50. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

51. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

53. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

54. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

55. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

56. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

57. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (Laçin) (Minister M&W, Minister EZK)

58. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

59. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

60. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

61. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

62. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

63. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

64. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB) (Staatssecretaris SZW)

65. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

66. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

67. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biodiversiteit (Van Raan) (Minister EZK)

68. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

69. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

70. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

71. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

72. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

73. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

74. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

75. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

76. Dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord (Futselaar) (Minister LNV)

77. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

78. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

79. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

80. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 16 december 2019 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Veldman inzake Modern preventiebeleid (Kamerstuk 35 182)

Maandag 16 december 2019 van 10.30 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota «Luchtvaart op de rails» (Kamerstuk 35 266)

Maandag 16 december van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota «Mededinging in de digitale economie (Kamerstuk 35 134)

Maandag 16 december 2019 van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Koerhuis inzake de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35 232)

Maandag 20 januari 2020 van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota «Het ziekenhuis dichtbij voor iedereen» (Kamerstuk 35 227)

Maandag 10 februari 2020 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 10 februari 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota «Vrij zijn om niet te geloven» (Kamerstuk 35 264)

Maandag 17 februari 2020 van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Curriculum.nu

Recesperiodes

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020