33 576 Natuurbeleid

Nr. 172 MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld 5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op dit moment snelle en effectieve stikstofmaatregelen genomen moeten worden door een uitspraak van de Raad van State;

overwegende dat betrouwbare data over de emissie en depositie van stikstofoxide en ammoniak kan zorgen voor effectievere maatregelen;

constaterende dat de Duitse overheid bij het verlenen van natuurvergunningen gebruikmaakt van kaarten die modellering, grondmetingen en satellietdata combineren;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te verkennen om ook gecombineerde kaarten te gebruiken om te komen tot effectieve stikstofmaatregelen, en de Kamer hier voor 1 februari over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet

Naar boven