31 066 Belastingdienst

Nr. 558 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 4 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het toeslagenstelsel in 2005 is ingevoerd om inkomensafhankelijke regelingen op het gebied van zorg, kinderen en wonen te stroomlijnen en verzilveringsproblematiek op te lossen;

overwegende dat dit stelsel het doenvermogen van veel burgers overschat en ook andere daarmee samenhangende nadelen kent, zoals het forse niet-gebruik van toeslagen en de groter wordende spanning tussen voorspelbaarheid en toenemende flexibilisering van arbeid en samenlevingsvormen;

overwegende dat ons land daarom misschien wel beter af is zonder toeslagen;

verzoekt de regering, in het kader van het bouwstenentraject voor een beter belastingstelsel en de brede maatschappelijke heroverwegingen diverse varianten uit te werken, waarbij het toeslagenstelsel geheel verdwijnt en wordt vervangen door bijvoorbeeld alternatieve inkomensafhankelijke arrangementen, (uitkeerbare) heffingskortingen, decentralisatie van toeslagen en/of verhoging van het wettelijk minimumloon en uitkeringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Van Weyenberg

Naar boven