Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 15 januari 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 19 januari

14.00 uur

Woensdag 20 januari

10.15 uur

Donderdag 21 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kwaliteit loont

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 182 te wijzigen en nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 765, nr. 180 (aangehouden)

– de motie-Voortman over beperking van het aantal mogelijke poliscombinaties

31 765, nr. 181

– de motie-Voortman over schrappen van het vrijwillig eigen risico

31 765, nr. 182 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Voortman/Bouwmeester over betekenisvolle contacten met de farmaceutische industrie

31 765, nr. 183

– de motie-Klever over een verbod op omzetplafonds in zorgcontracten

31 765, nr. 184

– de motie-Rutte/Bouwmeester over duidelijkheid over het contracteerproces

31 765, nr. 185

– de motie-Van Gerven over een verbod op budgetpolissen

31 765, nr. 186

– de motie-Van Gerven over niet bezuinigen ten koste van het pakket

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

33 675

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

33 675 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I

– amendement De Lange c.s. (9) (toevoegen artikel VA)

– artikel VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 248

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

34 248 (bijgewerkt t/m amendement nr. 6)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Gesthuizen/Agnes Mulder (6,I)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– amendement Gesthuizen/Agnes Mulder (6,II) (invoegen onderdeel Ea)

– onderdelen F t/m H

– amendement Gesthuizen/Agnes Mulder (6,III)

– onderdeel I

– amendement Gesthuizen/Agnes Mulder (6,IV)

– onderdeel J

– onderdelen K t/m AC

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 271

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid)

34 271 (bijgewerkt t/m amendement nr.11)

– artikel I, onderdeel A t/m S

– amendement Klever (10)

– amendement Agnes Mulder (11)

– onderdeel T

– onderdelen U t/m EE

– artikel I

– artikelen II t/m VIX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Telecommunicatiewet

34 271, nr. 12

– de motie-Agnes Mulder over beschikbaarheid van een telefonische abonnee-informatiedienst

34 271, nr. 13

– de motie-Klever over een lagere minimale verstoringstermijn

34 271, nr. 14

– de motie-Klever over de compensatie bij verstoringen

34 271, nr. 15

– de motie-Oosenbrug over de uitwerking van de compensatieregeling

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 228

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen

34 228 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– artikel I, aanhef

– amendement Bashir (14)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m C

– amendement Bashir (9) (toevoegen onderdeel D)

– artikel II

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

34 228, nr. 10

– de motie-Albert de Vries over de systematiek van de woonlastenwaarborg opnemen in de AMvB

34 228, nr. 11

– de motie-Bashir over daling van de woonlasten bij een energieprestatievergoeding

34 228, nr. 12 (ingetrokken)

– de motie-Schouten over waarborgen voor een niet te hoge energieprestatievergoeding

34 228, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Schouten over kijken naar de totale woonlasten bij passend toewijzen

De Voorzitter: de fractie van D66 verzoekt om eerst te stemmen over de moties bij punt 11 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel bij punt 10.

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 052

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

34 052, nr. 19

– de motie-Öztürk over rapporteren over de gevolgen van opzegging van het verdrag voor de relatie met Marokko

34 052, nr. 20

– de motie-Öztürk over de onderhandelingen over het verdrag met Marokko nieuw leven inblazen

34 052, nr. 21

– de motie-Van Weyenberg/Yücel over een akkoord over de wijziging van het socialezekerheidsverdrag

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 385, nr. 1

Brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel voor een verordening om te komen tot een Europees depositoverzekeringsstelsel (COM(2015)586)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de commissie voor Europese Zaken te besluiten, en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

33 799

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994

33 799 (bijgewerkt t/m amendement nr.17)

– artikel I, aanhef

– amendement Van Toorenburg (16)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel I

– nader gewijzigd amendement Helder (17,III) (invoegen artikel Ia)

– artikel II

– amendement Swinkels (11) (invoegen artikel IIa)

– artikel III

– nader gewijzigd amendement Helder (17,I&II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering

De Voorzitter: mw. Kooiman wenst haar motie op stuk nr. 13 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 799, nr. 13 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kooiman over een bloedmonster voor duidelijkheid over medicijngebruik

33 799, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg over onvoorwaardelijke gevangenisstraf bij weigering bijzondere voorwaarden

33 799, nr. 15

– de motie-Van Oosten/Marcouch over het monitoren van de uitwerking van de wet

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

28 345, nr. 154

– de motie- Bergkamp/Keijzer over voorlichting vragen aan de Raad van State

28 345, nr. 155

– de motie- Keijzer/Bergkamp over de registratievereisten voor Veilig Thuis

28 345, nr. 156 (aangehouden)

– de motie-Kooiman over het voorkomen van psychische problemen bij kindermishandeling

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Indische kwestie (backpay)

20 454, nr. 119

– de motie-Van Gerven over een finaal financieel gebaar aan de groep die buiten de backpayregeling valt

20 454, nr. 120

– de motie-Öztürk over een compensatie ter algehele oplossing van de Indische kwestie

20 454, nr. 121

– de motie-Öztürk over compensatie van 1.100 mensen als afsluiting van de kwestie «achterstallige salarissen"

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

33 990

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

33 990 (bijgewerkt t/m amendement nr. 36)

– amendement Keijzer/Dik-Faber (23) (invoegen onderdeel 0A)

– gewijzigd amendement Bergkamp/Keijzer (20) (invoegen onderdeel 0A)

– gewijzigd amendement Otwin van Dijk c.s. (36) (invoegen onderdeel 0A)

– artikel I

– derde nader gewijzigd amendement Voortman/Otwin van Dijk (33,I)

– gewijzigd amendement Bergkamp/Van der Staaij (18)

 • N.B. Indien de amendementen nr. 33 en nr. 18 beide worden aangenomen, komt artikel II als volgt te luiden:

 • ARTIKEL II

 • A

 • B

 • N.B. Indien twee of meer van de amendementen nr. 35, nr. 26 en nr. 29 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel J 4 van de Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de in de gemeente aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust dat kiezers met een handicap of een chronische ziekte zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.

  • 2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het tweede lid informeren zij de gemeenteraad over de reden hiervoor.

  • Artikel J 28 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

  • 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Wanneer een kiezer bij het stembureau om hulp verzoekt die hij wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis behoeft, staat een van de leden van het stembureau de kiezer bij.

 • ARTIKEL II

 • A

 • B

 • N.B. Indien twee of meer van de amendementen nr. 35, nr. 26 en nr. 29 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel J 4 van de Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de in de gemeente aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust dat kiezers met een handicap of een chronische ziekte zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.

  • 2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het tweede lid informeren zij de gemeenteraad over de reden hiervoor.

  • Artikel J 28 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

  • 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Wanneer een kiezer bij het stembureau om hulp verzoekt die hij wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis behoeft, staat een van de leden van het stembureau de kiezer bij.

 • De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

 • A

 • B

 • N.B. Indien twee of meer van de amendementen nr. 35, nr. 26 en nr. 29 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel J 4 van de Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de in de gemeente aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust dat kiezers met een handicap of een chronische ziekte zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.

  • 2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het tweede lid informeren zij de gemeenteraad over de reden hiervoor.

  • Artikel J 28 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

  • 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Wanneer een kiezer bij het stembureau om hulp verzoekt die hij wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis behoeft, staat een van de leden van het stembureau de kiezer bij.

 • A

 • B

 • N.B. Indien twee of meer van de amendementen nr. 35, nr. 26 en nr. 29 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel J 4 van de Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de in de gemeente aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust dat kiezers met een handicap of een chronische ziekte zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.

  • 2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het tweede lid informeren zij de gemeenteraad over de reden hiervoor.

  • Artikel J 28 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

  • 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Wanneer een kiezer bij het stembureau om hulp verzoekt die hij wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis behoeft, staat een van de leden van het stembureau de kiezer bij.

 • Artikel J 4 van de Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

 • B

 • N.B. Indien twee of meer van de amendementen nr. 35, nr. 26 en nr. 29 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • 1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de in de gemeente aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust dat kiezers met een handicap of een chronische ziekte zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.

  • 2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het tweede lid informeren zij de gemeenteraad over de reden hiervoor.

  • Artikel J 28 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

  • 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Wanneer een kiezer bij het stembureau om hulp verzoekt die hij wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis behoeft, staat een van de leden van het stembureau de kiezer bij.

 • 1. Het tweede lid komt te luiden:

 • B

 • N.B. Indien twee of meer van de amendementen nr. 35, nr. 26 en nr. 29 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • 2. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de in de gemeente aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust dat kiezers met een handicap of een chronische ziekte zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.

  • 2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het tweede lid informeren zij de gemeenteraad over de reden hiervoor.

  • Artikel J 28 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

  • 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Wanneer een kiezer bij het stembureau om hulp verzoekt die hij wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis behoeft, staat een van de leden van het stembureau de kiezer bij.

 • 2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • B

 • N.B. Indien twee of meer van de amendementen nr. 35, nr. 26 en nr. 29 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • 3. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het tweede lid informeren zij de gemeenteraad over de reden hiervoor.

  • Artikel J 28 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

  • 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Wanneer een kiezer bij het stembureau om hulp verzoekt die hij wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis behoeft, staat een van de leden van het stembureau de kiezer bij.

 • B

 • N.B. Indien twee of meer van de amendementen nr. 35, nr. 26 en nr. 29 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel J 28 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

  • 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Wanneer een kiezer bij het stembureau om hulp verzoekt die hij wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis behoeft, staat een van de leden van het stembureau de kiezer bij.

 • Artikel J 28 wordt als volgt gewijzigd:

 • N.B. Indien twee of meer van de amendementen nr. 35, nr. 26 en nr. 29 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • 1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

  • 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Wanneer een kiezer bij het stembureau om hulp verzoekt die hij wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis behoeft, staat een van de leden van het stembureau de kiezer bij.

 • 1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

 • N.B. Indien twee of meer van de amendementen nr. 35, nr. 26 en nr. 29 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Wanneer een kiezer bij het stembureau om hulp verzoekt die hij wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis behoeft, staat een van de leden van het stembureau de kiezer bij.

 • 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • N.B. Indien twee of meer van de amendementen nr. 35, nr. 26 en nr. 29 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • 2. Wanneer een kiezer bij het stembureau om hulp verzoekt die hij wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis behoeft, staat een van de leden van het stembureau de kiezer bij.

– artikel II

– nader gewijzigd amendement Van der Staaij/Bergkamp (35) (invoegen artikelen IIA t/m IIC)

– gewijzigd amendement Van Gerven/Kooiman (26) (invoegen artikelen IIA en IIB)

– nader gewijzigd amendement Van Gerven/Leijten (29) (invoegen artikelen IIA t/m IID)

 • N.B. Indien twee of meer van de amendementen nr. 35, nr. 26 en nr. 29 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– derde nader gewijzigd amendement Voortman/Otwin van Dijk (33,II)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

33 992

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

33 990, nr. 37

– de motie-Van Gerven/Bergkamp over de doorlichting en toetsing van alle bestaande wetgeving aan de Kamer sturen

33 990, nr. 38

– de motie-Van Gerven over spoedige ondertekening van het facultatief protocol

33 990, nr. 39

– de motie-Otwin van Dijk/Voortman over het streven naar een inclusieve samenleving

33 990, nr. 40

– de motie-Otwin van Dijk over het toegankelijker maken van overheidsinformatie voor mensen met een beperking

33 990, nr. 41

– de motie-Keijzer over opnemen van de fysieke toegankelijkheid als aandachtspunt bij bouwplannen

33 990, nr. 42

– de motie-Dik-Faber/Bergkamp over de positie van mensen met een handicap in Caribisch Nederland

33 990, nr. 43

– de motie-Dik-Faber/Van der Staaij over inclusie in het buitenlands beleid

33 990, nr. 44

– de motie-Voortman/Otwin van Dijk over onderzoek naar het wegnemen van belemmeringen voor actieve deelname aan de democratie

33 990, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Voortman/Otwin van Dijk over Kamerdebatten toegankelijk maken voor mensen met een auditieve beperking

33 990, nr. 46

– de motie-Voortman/Segers over de voorbeeldfunctie van het Rijk bij digitale toegankelijkheid en arbeidsdeelname

33 990, nr. 47 (aangehouden)

– de motie-Voortman/Otwin van Dijk over verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer

33 990, nr. 48

– de motie-Voortman/Keijzer over borgen van de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij het rijksbeleid

33 990, nr. 49

– de motie-Voortman over het aanstellen van een coördinator mensenrechten binnenland

33 990, nr. 50

– de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over aandacht voor het belang van assistentiehonden

33 990, nr. 51

– de motie-Bergkamp over doorbreken van het taboe rond seksualiteitsbeleving bij mensen met een beperking

33 990, nr. 52

– de motie-Bergkamp/Voortman over onderzoek naar middelen voor het College voor de Rechten van de Mens voor beoordeling van «algemene toegankelijkheid"

33 990, nr. 53

– de motie-Van der Staaij/Dik-Faber over regelgeving ten aanzien van abortus om reden van handicap

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de positie van mantelzorgers

30 169, nr. 44

– de motie-Krol c.s. over optimaliseren van de voorlichting over mantelzorgondersteuning

30 169, nr. 45

– de motie-Krol over het belang van de specifieke ondersteuning van de oudere mantelzorger

30 169, nr. 46

– de motie-Keijzer over het aantal aanwezigen bij het keukentafelgesprek met de zorgvrager

30 169, nr. 47

– de motie-Voortman over het zo spoedig mogelijk starten van onderzoek naar de gevolgen van de decentralisaties

30 169, nr. 48

– de motie-Voortman over regelingen ten behoeve van de combinatie van werk en mantelzorg beter onder de aandacht brengen

30 169, nr. 49

– de motie-Dik-Faber over onderzoek naar een organisatie waar mantelzorgers 24 uur per dag terechtkunnen voor praktisch advies en ondersteuning

30 169, nr. 50

– de motie-Dik-Faber over een interdepartementale werkgroep voor het ontwikkelen van mantelzorgvriendelijk beleid

30 169, nr. 51

– de motie-Van Gerven over afspraken tussen zorgpartijen over respijtzorg voor mantelzorgers en zorgprofessionals

30 169, nr. 52

– de motie-Van Gerven over een financieel mantelzorgcompliment voor mantelzorgers

30 169, nr. 53 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven/Krol over onderzoek naar registratie van mantelzorgers

30 169, nr. 54 (aangehouden)

– de motie-Tanamal/Kerstens over een integrale visie op mantelzorg

21. Debat met de commissie Fyra over het rapport «De reiziger in de kou»

22. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. Debat over het onderzoek naar professor Maat met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. VAO NVWA (AO d.d. 10/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VSO Raad Algemene Zaken d.d. 18 januari 2016 (onder voorbehoud) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 08/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 233

27. Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

34 251

28. Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

29. Gezamenlijke behandeling van:

34 047

Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet

34 145

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)

34 260

30. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU

Langetermijnagenda

26, 27, 28 januari (week 4)

– VAO Decentralisatie en participatie (AO d.d. 09/12)

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

33 959 (Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 279 (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet)

34 090 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering))

34 234 (Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

33 987 (voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

2, 3, 4 februari (week 5)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem)

34 009 (Rijkssanctiewet)

34 156 (voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (voortzetting))

9, 10, 11 februari (week 6)

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

16, 17, 18 februari (week 7)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

Krokusreces 2016: 19 t/m 29 februari (week 8)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 028, nr. 16 Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

34 346, nr. 1 Burgerinitiatief «Ons Geld»

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

34 237 (R2054) ((Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

4. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

5. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

6. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

7. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

8. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

9. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

10. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

11. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

12. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

13. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

14. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

17. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

18. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

19. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

20. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

22. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

23. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

24. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

25. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

26. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

27. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

28. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

29. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

30. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

31. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

32. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

33. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

34. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

35. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Minister BuZa en Minister V&J, Minister-President en Staatssecretaris I&M)

36. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

37. Debat over Groningen (Minister EZ)

38. Debat over energie (Minister EZ)

39. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

40. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

41. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

42. Debat over het privacyverdrag met de VS (Gesthuizen) (Minister V&J en Minister BuZa)

43. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

44. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

45. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

46. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

47. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

48. Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

49. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven) (Minister EZ)

50. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

51. Debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s (Grashoff) (Minister van Financiën)

52. Debat over het maatwerkdiploma (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

53. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

54. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

55. Debat over het aanstaande faillissement van TSN en de continuïteit van de thuiszorg (Siderius) (Staatssecretaris VWS)

56. Debat over fouten bij de herbeoordeling van derivaten door banken (Nijboer) (Minister Financiën)

57. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

58. Debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

59. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

60. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

61. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

62. Debat over de reacties in het land ten aanzien van de opvang van vluchtelingen (Voortman) (Staatssecretaris V&J, Minister BZK)

63. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW) (was een dertigledendebat, nr. 7)

64. Debat over kinderarbeid in Turkije (Van Veldhoven) (Minister BuHa-OS)

65. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

66. Debat over de radargegevens van de MH17 (Omtzigt) (Minister-President)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

4. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

6. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

7. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

8. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

9. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

11. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

12. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

14. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

15. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

16. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

17. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

18. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over de beveiliging van persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

21. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

22. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

23. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

26. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

28. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

29. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

30. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

31. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

32. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

33. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

34. Dertigledendebat over het rapport van de Galan Groep over het Openbaar Ministerie (Van Nispen) (Minister V&J)

35. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

36. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

37. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

38. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

39. Dertigledendebat over olieresten in voedsel (Dikkers) (Minister VWS)

40. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

42. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

43. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

44. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

45. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

46. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

47. Dertigledendebat over gemeenten die de wietteelt uit het illegale circuit willen halen (Bergkamp) (Minister V&J)

48. Dertigledendebat over de OECD studie van het Nederlands landbouwbeleid (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

49. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

50. Dertigledendebat over het bericht dat huishoudens schulden hebben door dure zorg en hoge huur (Krol) (Minister SZW)

51. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

52. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

53. Dertigledendebat over de massa-executie in Saoedi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

54. Dertigledendebat over werkdruk in het basisonderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 1 februari 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Agnes Mulder/Omtzigt over late betalingen: «Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis» (Kamerstuk 34 172)

Maandag 8 februari 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Kamerstuk 34 129)

Woensdag 2 maart 2016 van 10.00 uur tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over de initiatiefnota van het lid Leijten: «Wmo 2015 in betere banen» (Kamerstuk 34 192)

Recesperiodes

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017