28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 154 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN KEIJZER

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 november 2015 (34 300-XVI, nr. 135) heeft aangegeven niet voor de invoering van een meldplicht te zijn;

van mening dat de registratievereisten een verkapte meldplicht lijken te zijn, vanwege het feit dat de registratie bij Veilig Thuis vraagt om het verstrekken van persoonsgegevens, wat vraagt om een wettelijke doorbreking van het beroepsgeheim;

verzoekt de regering, voorlichting bij de Raad van State in te winnen om te onderzoeken of er door de voorgestelde registratieplicht sprake is van het wettelijk, gedwongen, doorbreken van het medisch beroepsgeheim, en daarmee een meldplicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Keijzer

Naar boven