Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 15 maart 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 19 maart

14.00 uur

Woensdag 20 maart

10.15 uur

Donderdag 21 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 610

Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet

32 610 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– artikelen I, onderdelen A t/m E

– amendement Keijzer (14)

– amendement Dik-Faber/Van der Staaij (11)

– onderdeel F

– onderdelen G en H

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Embryowet

32 610, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Pia Dijkstra over het schrappen van artikel 24a

32 610, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Pia Dijkstra over een verhoging van de veertiendagengrens

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Hoofdlijnenbrief studiefinanciering/sociaal leenstelsel

24 724, nr. 107

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over uiterlijk 1 juli a.s. afzien van het wetsvoorstel

24 724, nr. 108

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over de aanvullende beurs voor studenten met weigerachtige/onvindbare ouders

24 724, nr. 109

– de motie-Schouten c.s. over het onderzoek van het SCP naar gedragseffecten

24 724, nr. 110

– de motie-Schouten c.s. over het niet invoeren van het leenstelsel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 054

Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

33 054 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, onderdeel 0.A t/m Z

– amendement Recourt (11)

– onderdeel AA

– amendement Recourt (10)

– onderdeel BB

– onderdelen CC t/m EE

– artikel I

– artikelen Ia t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

33 054, nr. 12

– de motie-De Wit over een minimale contactfrequentie

33 054, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Oskam over vrijstelling van de vergunningplicht in verband met artikel 1:441 BW

33 054, nr. 14

– de motie-Oskam over onderzoek naar het gewenste opleidingsniveau van bewindvoerders

33 054, nr. 15

– de motie-Bontes over uniform toezicht door kantonrechters

33 054, nr. 16

– de motie-Bontes over onderzoek naar de wenselijkheid van één beschermingsmaatregel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Regeling langdurig verblijvende kinderen

19 637, nr. 1613

– de motie-Van Hijum/Van der Staaij over afzien van de definitieve regeling

19 637, nr. 1614 (ingetrokken)

– de motie-Van Hijum/Van der Staaij over het monitoren van het aantal verblijfsaanvragen en toekenningen

19 637, nr. 1615

– de motie-Fritsma over afzien van het nieuwe generaal pardon

19 637, nr. 1616

– de motie-Fritsma over nimmer verstrekken van verblijfsvergunningen aan vreemdelingen die een misdrijf hebben gepleegd

19 637, nr. 1617

– de motie-Fritsma over nimmer verstrekken van verblijfsvergunningen aan vreemdelingen die niet hebben meegewerkt aan het terugkeerproces

19 637, nr. 1618

– de motie-Voortman c.s. over advies vragen aan het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind

19 637, nr. 1619

– de motie-Voortman c.s. over de groep jongeren die ouder is dan 21 jaar

19 637, nr. 1620

– de motie-Voortman/Gesthuizen over aanspraken voor kinderen die een reguliere vergunning hebben aangevraagd

19 637, nr. 1621

– de motie-Gesthuizen c.s. over een reguliere vergunning voor kinderen van 1F'ers

19 637, nr. 1622

– de motie-Voordewind c.s. over een aanvulling op paragraaf 3.1.c van de overgangsregeling

19 637, nr. 1624

– de motie-Voordewind c.s. over IND-registratie van vergunningaanvragen en toekenningen

19 637, nr. 1625

– de motie-Voordewind over bepaling van de medewerking

19 637, nr. 1626

– de motie-Van der Staaij/Van Hijum over verwijtbaarheid van de overheid bij langdurig verblijf

19 637, nr. 1627 (aangehouden)

– de motie-Schouw c.s. over een jurisprudentieonderzoek

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over uitspraken van het EHRM die nationale wetgeving doorkruisen

33 400-VI, nr. 93

– de motie-Helder over opzegging van het EVRM

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Europese miljardensteun aan de Egyptische moslimbroederschapsregering

21 501-02, nr. 1229

– de motie-Van Klaveren/De Roon over verbreken van de banden met Egypte

21 501-02, nr. 1230

– de motie-Voordewind c.s. over koppelen van steunverlening aan mensenrechtencriteria

21 501-02, nr. 1231

– de motie-Sjoerdsma/Bonis over aansluiting van Egypte bij het Internationaal Strafhof

21 501-02, nr. 1232

– de motie-Bonis/Sjoerdsma over de positie van vrouwen in Egypte

21 501-02, nr. 1233

– de motie-Omtzigt c.s. over nieuwe besluiten over EU-steun aan Egypte

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 126

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

– artikelen I t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Inspectie van de Gezondheidszorg

33 149, nr. 18

– de motie-Leijten over meer medisch opgeleide inspecteurs

33 149, nr. 19

– de motie-Leijten over de fysieke bereikbaarheid van de inspectie

33 149, nr. 20

– de motie-Klever over het standaard inzetten van mysteryguests

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zee- en binnenvaart

31 409, nr. 44

– de motie-Graus/Bashir over vervoer onder de kostprijs

31 409, nr. 45

– de motie-Graus/Bashir over abonnementen op afvalafgifte

31 409, nr. 46

– de motie-Graus/Bashir over de crisistoepassing hardheidsclausule

31 409, nr. 47

– de motie-Graus/Bashir over een transparante tarifering door bevrachters

31 409, nr. 48

– de motie-Bashir over een crisisplan voor de binnenvaart

31 409, nr. 49

– de motie-Bashir over een breed gedragen anticrisisplan

31 409, nr. 50

– de motie-Albert de Vries over de binnenvaart als crisissector

31 409, nr. 51

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over het wegen en certificeren van containers

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat in Amsterdam aparte woningen voor moslims worden gebouwd

29 453, nr. 295

– de motie-Van Klaveren over een verbod op het aanpassen van woningen aan islamitische wooneisen

15. Debat over het bericht «Overheden eens over bezuinigingen» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

16. Dertigledendebat over de financiële strop voor de overheid voor het opruimen van radioactief afval, vervuilde grond en het ontmantelen van fabrieksinstallaties van het failliete fosforbedrijf Thermphos met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. Dertigledendebat over het bericht «Kinderopvangtoeslag maakt fiscus gek» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 6/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Dyslexie en dyscalculie (AO d.d. 27/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Samenwerking Defensie EDA/Benelux (AO d.d. 13/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Behandelvoorbehoud vierde EU-spoorpakket (AO d.d. 7/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. Aanbieding van het jaarverslag 2012 door de Nationale Ombudsman

33 363

23. Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (Trb. 2012, 101)

33 319

24. Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2012, 51)

33 436

Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (re- en dupliek)

32 711

25. Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen

32 203

26. Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering (1e termijn Kamer)

33 253

27. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg (korte heropening)

33 157

28. Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

33 465

29. Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming)

Dinsdag 26 maart

14.00 uur

Woensdag 27 maart

10.15 uur

Donderdag 28 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 253

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Stemverklaring: Pia Dijkstra

33 253 (bijgewerkt t/m amendement nr. 59)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, aanhef

*– amendement Pia Dijkstra (57,I) (onderdeel A vervalt)

– amendement Leijten (43,I)

 • *NB Indien de amendementen 57 en 43 samen worden aangenomen, dan wordt artikel 16, onderdeel j, van de Wmg zoals voorgesteld in het wetsvoorstel vervangen door onderdeel k uit amendement 43,I.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,I)

 • – amendement Leijten (9, I)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,I)

 • – amendement Leijten (8, I)

 • – amendement Leijten (12, I)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,I)

 • NB Indien de amendementen 45 en 8 gezamenlijk worden aangenomen, dan wordt amendement 8,I niet verwerkt.

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien amendement 27 op enigerlei wijze gezamenlijk wordt aangenomen met de amendementen 17, 18, 32 en 30 of met de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

– onderdeel A

– amendement Leijten (43, II) (onderdeel B vervalt)

– onderdeel B

– onderdeel C

– onderdeel D, aanhef

– artikel 49a

– amendement Leijten (17,I)

– amendement Leijten (18,I)

– amendement Leijten (32,I)

– gewijzigd amendement Leijten (30,I)

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,I)

 • – amendement Leijten (9, I)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,I)

 • – amendement Leijten (8, I)

 • – amendement Leijten (12, I)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,I)

 • NB Indien de amendementen 45 en 8 gezamenlijk worden aangenomen, dan wordt amendement 8,I niet verwerkt.

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien amendement 27 op enigerlei wijze gezamenlijk wordt aangenomen met de amendementen 17, 18, 32 en 30 of met de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,I)

 • – amendement Leijten (9, I)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,I)

 • – amendement Leijten (8, I)

 • – amendement Leijten (12, I)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,I)

 • NB Indien de amendementen 45 en 8 gezamenlijk worden aangenomen, dan wordt amendement 8,I niet verwerkt.

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien amendement 27 op enigerlei wijze gezamenlijk wordt aangenomen met de amendementen 17, 18, 32 en 30 of met de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

 • NB Indien de amendementen 45 en 8 gezamenlijk worden aangenomen, dan wordt amendement 8,I niet verwerkt.

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien amendement 27 op enigerlei wijze gezamenlijk wordt aangenomen met de amendementen 17, 18, 32 en 30 of met de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien amendement 27 op enigerlei wijze gezamenlijk wordt aangenomen met de amendementen 17, 18, 32 en 30 of met de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

– gewijzigd amendement Bruins Slot (27)

 • NB Indien amendement 27 op enigerlei wijze gezamenlijk wordt aangenomen met de amendementen 17, 18, 32 en 30 of met de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

– amendement Pia Dijkstra (22)

– artikel 49b

– amendement Leijten (17,II)

– amendement Leijten (18,II)

– amendement Leijten (32,II)

– gewijzigd amendement Leijten (30,II)

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

– gewijzigd amendement Bouwmeester (47)

– gewijzigd amendement Van der Staaij (50)

– artikel 49c

– artikel 49d

– onderdeel D

– amendement Leijten (43, III) (invoegen onderdeel Da)

– amendement Leijten (44,I) (invoegen onderdeel Da)

– amendement Leijten (43, IV)

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

– onderdeel E

– amendement Leijten (43,V) (invoegen onderdeel Ea)

– amendement Leijten (44,II) (invoegen onderdeel Ea)

– onderdeel F

– amendement Leijten (43,VI) (invoegen onderdeel Fa)

– amendement Leijten (43,VII) (invoegen onderdeel Fb)

– artikel I

*– amendement Pia Dijkstra (57, II) (onderdeel C vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

*– amendement Pia Dijkstra (57,III) (onderdeel D vervalt)

– artikel II

– artikelen III en IV

*– amendement Pia Dijkstra (57, IV en V) (onderdelen A en B vervallen)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

– artikel V

*– amendement Pia Dijkstra (57,VI) (artikel VI vervalt)

– gewijzigd amendement Leijten (30, III)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

– artikel VI

– amendement Bruins Slot (20) (invoegen artikel VIa)

*– amendement Pia Dijkstra (57,VII)

– artikel VII

– gewijzigd amendement Leijten (30,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

– artikel VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten

33 253, nr. 48

– de motie-Bruins Slot over het inhoudelijk definiëren van de zorgvraag

33 253, nr. 49

– de motie-Bruins Slot over het nader duiden van het begrip sociale context

33 253, nr. 51

– de motie-Leijten over de ideale grootte van ziekenhuizen

33 253, nr. 52

– de motie-Leijten over de ideale schaalgrootte van de AWBZ-sector

33 253, nr. 53

– de motie-Pia Dijkstra over de concentratie-effectrapportage

33 253, nr. 54 (aangehouden)

– de motie-Pia Dijkstra over betrekken van de cliëntenraad bij de overgang naar een overnemende zorgaanbieder

33 253, nr. 55 (aangehouden)

– de motie-Agema over een bestuurderstoets voorafgaand aan een fusie

33 253, nr. 56

– de motie-Agema over een maximumaantal bijbanen van de leden van raden van toezicht

– VAO Visserij (AO d.d. 13/3)

– VAO Openbaar vervoer/OV-chipkaart (AO d.d. 28/02)

– VAO Spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 06/03)

– VAO Kinderopvang (AO d.d. 07/03)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO d.d. 07/03)

– VAO Gastvrijheidseconomie (Recreatie en Toerisme) (AO d.d. 6/3)

– VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (AO d.d. 13/03)

33 515 (Wijziging van de Wet verhuurderheffing)

33 525 (Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (re- en dupliek)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet i.v.m. de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting)

33 309 (Implementatie van een richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan)

33 351 (Wijziging van Boek 1 BW en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens i.v.m. het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

33 455 (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 439 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten)

Langetermijnagenda

2, 3 en 4 april (week 14)

33 219 (Wet basisregistratie personen)

33 423 (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

33 324 (Wet lokaal spoor)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering) (voortzetting)

9, 10 en 11 april (week 15)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) + 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid)

32 402 (Wet cliëntenrechten zorg)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over veiligheid in de chemie, in het bijzonder bij Odfjell (Van Tongeren) (staatssecretaris I&M)

2. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen (Recourt) (minister V&J)

3. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister Fin, minister BZK)

4. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van nadere informatie toegezegd in een algemeen overleg)

5. Debat over straatterreur (Helder) (minister V&J) (na afronden van het onderzoek in Haren)

6. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J) (na ontvangst van een brief)

7. Debat over het bericht dat neuroloog Jansen Steur in Duitsland werkte, ondanks de belofte dat hij nooit meer werkzaam zou zijn als arts en het feit dat hij zich uitgeschreven heeft uit het register (Bruins Slot) (minister VWS)

8. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

9. Debat over de ongewenste effecten van de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ (Leijten) (staatssecretaris VWS)

10. Debat over het toenemend aantal huisuitzettingen vanwege de economische crisis (Monasch) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

11. Debat over de brief van de staatssecretaris over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder)

12. Debat over het bericht dat de hoogste rechter de noodklok luidt over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

13. Debat over het bericht dat ruim 380 voetbalwedstrijden zijn besmet met omkoping (Bruins Slot) (minister VWS en V&J)

14. Debat over het bericht dat Nederland groeiend leverancier is van jihadstrijders en het rapport «Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland» (Dijkhoff) (minister van V&J)

1. Dertigledendebat over het bericht «Pakkans nagenoeg nihil» (Bontes) (minister V&J)

2. Dertigledendebat over de besteding van Wmo-gelden, naar aanleiding van het bericht dat Wmo-geld ingezet wordt om groen te herstellen (Agema) (staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over «het Marokkanenprobleem» (Van Klaveren) (minister SZW) (voorafgaand door een brief)

4. Dertigledendebat over het bericht «Pensioen lager door belastingen» (Van Vliet)(staatssecretaris SZW)

5. Dertigledendebat over het beleid inzake christenvervolging in het buitenland n.a.v. de Wereldvervolgingsindex 2013 van Open Doors (Van Roon) (minister BuZa)

6. Dertigledendebat over de desastreuze gevolgen van de huurverhogingen (Fritsma) (minister W&R)

7. Dertigledendebat over de misstanden in jeugdinrichtingen (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J)

8. Interpellatie-Agema over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed (staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht «Politie grijpt in na project X Haren (Bontes) (minister V&J)

10. Dertigledendebat over het voorstel van de directeur van omroep Max om de omroepbijdrage te defiscaliseren en vervolgens een vrijwillig kijk- en luistergeld te herintroduceren (Heerma) (staatssecretaris OCW) (voorafgegaan door een brief)

11. Dertigledendebat over de blijvende sleutelrol van Nederland in drugshandel (Berndsen-Jansen) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

12. Dertigledendebat over het bericht dat Europese ambtenaren gaan staken (Madlener) (minister BuZa + MP)

13. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse jongeren in Syrië vechten en bij terugkomst een gevaar vormen volgens de AIVD (Bontes) (minister V&J en minister BZK)

14. Dertigledendebat over dreigende sluiting van 800 ouderenzorglocaties (Agema) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

15. Dertigledendebat over het bericht «Slechts een zesde van de economen gelooft in het woonakkoord» (Van Klaveren) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

16. Dertigledendebat over het opzeggen van het belastingverdrag door Mongolië (Omtzigt) (staatssecretaris Fin)

17. Dertigledendebat over fouten van politie en justitie (Helder) (minister V&J)

18. Dertigledendebat over de onvoldoende voortgang bij de decentralisatie van de jeugdzorg (Bergkamp) (staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees geld (Ouwehand) (staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (minister SZW+ minister V&J +minister-president)

21. Dertigledendebat over het bericht «Fuseren gemeenten plots minder urgent» (Van Toorenburg) (minister BZK)

22. Dertigledendebat over de uitzending over «de elektronische detentie en de enkelband» (Helder) (staatssecretaris V&J)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 25 maart van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over Aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren

Maandag 8 april van 10.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 8 april van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota: «Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer» (33 177)

Maandag 15 april van 10.00 tot 17.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking

Maandag 15 april van 10.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32 528) en het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33 293)

Maandag 24 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Recesperiodes

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014