Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 28

28 Stemmingen moties Sport en bewegen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het begrotingsonderdeel Sport en bewegen,

te weten:

 • -de motie-Westerveld over het aantal daadwerkelijke gevallen van agressie en geweld in het voetbal (35300-XVI, nr. 127);

 • -de motie-Westerveld over meer vrouwensporten in de evenementenlijst van de Mediawet (35300-XVI, nr. 128);

 • -de motie-Rudmer Heerema over een interdepartementaal sportevenementenloket (35300-XVI, nr. 129);

 • -de motie-Van Nispen over compensatie voor het nadeel vanwege de verruiming van de sportvrijstelling (35300-XVI, nr. 130);

 • -de motie-Van Nispen/Diertens over de effecten van extra investeringen in sport en bewegen op afname van zorgkosten (35300-XVI, nr. 131);

 • -de motie-Van Nispen over meer zeggenschap voor supporters over zaken betreffende de clubidentiteit (35300-XVI, nr. 132);

 • -de motie-Van Nispen over de zwemveiligheid in Nederland (35300-XVI, nr. 134);

 • -de motie-Von Martels over gemeenten betrekken bij het aanvalsplan tegen racisme (35300-XVI, nr. 135);

 • -de motie-Von Martels over innovaties voor het verduurzamen van sportevenementen (35300-XVI, nr. 136);

 • -de motie-Von Martels/Rudmer Heerema over een experiment voor ondersteuning bij de implementatie van het Sport- en het Preventieakkoord (35300-XVI, nr. 137);

 • -de motie-Diertens/Westerveld over minimaal 30% vrouwen in bondsbesturen (35300-XVI, nr. 138);

 • -de motie-Van Aalst/Helder over onbedoelde neveneffecten van het antiwitwasbeleid in de sport tegengaan (35300-XVI, nr. 139);

 • -de motie-Van Aalst over de sociaal-culturele waarde van oud-Hollandsche sporten in het Sportakkoord (35300-XVI, nr. 140).

(Zie wetgevingsoverleg van 2 december 2019.)

De voorzitter:

De motie-Westerveld (35300-XVI, nr. 128) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het mannenvoetbal uitgebreid aan bod komt op openbare televisiekanalen omdat dit als zodanig, en tot in de kleinste details, is afgesproken in de evenementenlijst van de Mediawet 2008;

van mening dat een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij de publieke omroep belangrijk is;

constaterende dat de verslaglegging van het eredivisievrouwenvoetbal niet is opgenomen in de Mediawet waardoor het niet verplicht is om de eredivisie van vrouwenvoetbal op de openbare televisie uit te zenden;

verzoekt de regering om de evenementenlijst van de Mediawet opnieuw onder de loep te nemen, en daarbij haar eigen doelstelling van gelijke behandeling van mannen en vrouwen als uitgangspunt te nemen;

verzoekt de regering tevens om het eredivisievrouwenvoetbal in de evenementenlijst van de Mediawet op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 142, was nr. 128 (35300-XVI).

De voorzitter:

De motie-Diertens/Westerveld (35300-XVI, nr. 138) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de diversiteit in bondsbesturen, waaronder het aandeel vrouwen, achterblijft en ondanks beleidsinzet nauwelijks toeneemt;

overwegende dat de Code Goed Sportbestuur nu wordt herzien, met daarbij ook als doel om diversiteit in de sport te stimuleren, en jaarlijks zal worden gemonitord;

verzoekt de regering om met de bondsbesturen in gesprek te gaan over het opnemen van een ambitieuze streefcijfers voor vrouwen in bondsbesturen in de Code Goed Sportbestuur;

verzoekt de regering tevens de effecten van de vernieuwde Code Goed Sportbestuur nauwlettend te volgen en indien het aandeel vrouwen bij sportbesturen nog steeds achterblijft, opties te verkennen om de ambities zoals geformuleerd in de vernieuwde Code Goed Sportbestuur te bekrachtigen door deze bijvoorbeeld op te nemen in de subsidievoorwaarden voor sportbonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 143, was nr. 138 (35300-XVI).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Westerveld (35300-XVI, nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Westerveld (35300-XVI, nr. 142, was nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rudmer Heerema (35300-XVI, nr. 129).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nispen (35300-XVI, nr. 130).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nispen/Diertens (35300-XVI, nr. 131).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nispen (35300-XVI, nr. 132).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nispen (35300-XVI, nr. 134).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Von Martels (35300-XVI, nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Von Martels (35300-XVI, nr. 136).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Von Martels/Rudmer Heerema (35300-XVI, nr. 137).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Diertens/Westerveld (35300-XVI, nr. 143, was nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Aalst/Helder (35300-XVI, nr. 139).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (35300-XVI, nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.