Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 51

51 Stemmingen moties Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn,

te weten:

  • -de motie-Bromet over een plan van aanpak om binnen redelijke termijn te voldoen aan de normen uit de Nitraatrichtlijn (35233, nr. 15);

  • -de motie-Geurts/Lodders over de gevolgen van veranderingen in fosfaattoestanden van de bodem voor de plaatsingsruimte (35233, nr. 16);

  • -de motie-Wassenberg over het jaarlijks verlagen van de mestproductieplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee (35233, nr. 17);

  • -de motie-Wassenberg over rechtenstelsels voor de mestproductie van de categorie "overige sectoren" (35233, nr. 18).

(Zie wetgevingsoverleg van 2 december 2019.)

In stemming komt de motie-Bromet (35233, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts/Lodders (35233, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (35233, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (35233, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Voordewind.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij willen geacht worden bij de stemming over de motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Integratie en maatschappelijke samenhang tegen de motie-Kuzu op stuk nr. 11 (35300-XV) te hebben gestemd.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.