Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 54

54 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) (Trb. 2018, 41) (35279).

Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van GroenLinks bij de stemmingen op 26 november jongstleden over de motie-Becker c.s. (35300-VI, nr. 37) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

Op verzoek van de fractie van het CDA benoem ik:

  • -in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Van der Molen tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Rog.

Op verzoek van de fractie van de VVD benoem ik:

  • -in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Van Wijngaarden tot lid in plaats van het lid Van den Bosch en het lid Van den Bosch tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Tielen.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 25883-356; 35000-XIV-55; 34950-XII-15; 34950-XII-12; 33529-621; 25422-231; 21501-08-765; 21501-08-753; 21501-08-720; 32793-440; 31936-564; 31409-212; 31409-210; 31305-277; 30175-332; 30175-331; 30175-330; 29984-803; 29398-651; 29398-650; 28089-130; 28089-118; 21501-08-750; 31936-677.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Klimaat en energie, met als eerste spreker het lid Beckerman namens de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Nu geef ik het woord aan mevrouw Beckerman namens de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Van mij staat op de lijst met dertigledendebatten een debat over de verkoop van Eneco. Ik zou daar heel graag een meerderheidsdebat van willen maken.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Volmondig steun, voorzitter.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ja, ook namens het CDA volmondig steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ook van GroenLinks.

De heer Wiersma (VVD):

Steun.

De voorzitter:

Is iedereen het ermee eens? Ja?

Mevrouw Beckerman (SP):

Het is doorgestoken kaart, voorzitter.

De voorzitter:

Ja, alle Kamerleden en alle fracties. Dus u heeft het eerst voorbereid, voordat u hier stond.

Mevrouw Beckerman (SP):

Zeker. Ik dacht: ik help u een beetje.

De voorzitter:

Zo kan het ook. Heerlijk. Dank u wel, mevrouw Beckerman. Dan gaan we daar rekening mee houden.

De heer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, ik wou een vooraankondiging doen voor een VAO EU-Gezondheidsraad. Het AO vindt op donderdag plaats, maar we willen ook mogelijk diezelfde dag nog stemmingen, in verband met het feit dat dit de maandag erop in Brussel gaat gebeuren.

De voorzitter:

U heeft wel een gedichtje van me gekregen, hè, over 5 december?

De heer Van Gerven (SP):

Ja, het is sinterklaasavond, maar het moet allemaal lukken, als we ons allemaal gedragen.

De voorzitter:

Nou, dan weet u dat ook. Dank u wel.

Dan ga ik naar de heer Van Raan namens de Partij voor de Dieren.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. We hebben het natuurlijk al uitgebreid gehad over biomassa. Saillant detail daarbij is dat de minister beweert dat er geen hele bomen in de biomassacentrales gaan in Nederland. Maar het lijkt er nu op dat dat wel het geval is. Voor ons is dat aanleiding om een brief te vragen en toch ook een debat op de rol te zetten, om het daar eens uitgebreid over te hebben.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Over twee weken hebben we een debat over de Klimaat- en Energieverkenning. Daar kan dit prima worden besproken, dus geen steun voor een apart debat. Een brief mag altijd.

De heer Sienot (D66):

Een brief steun ik van harte, want we moeten de feiten boven tafel krijgen. Een opiniestuk is onvoldoende om de feiten boven tafel te krijgen.

Mevrouw Beckerman (SP):

Een verzoek voor een brief hoef je niet te steunen, maar ik denk dat ik dit eigenlijk wel bij de KEV, sorry, het Klimaatakkoorddebat, wil betrekken.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik sluit me aan bij collega Van der Lee.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (vKA):

Van harte steun, voorzitter.

De heer Harbers (VVD):

Geen steun. Dit kan bij andere debatten betrokken worden.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie wil ook heel graag een brief in reactie op dit artikel, want de feiten moeten boven tafel komen.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, ik sluit me aan bij mevrouw Beckerman.

De voorzitter:

Oké, dan heeft u geen meerderheid.

De heer Van Raan (PvdD):

Ik heb het gehoord, voorzitter. Graag dan de brief, vóór het debat over de KEV. Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Van den Berg namens het CDA.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter, dank u wel. We hebben bij de mondelinge vraag net kort gesproken over de voorgenomen sluiting van verloskunde en andere afdelingen in Winterswijk. Ik zou daar toch graag een apart debat met de minister over hebben. Ik zou twee dingen willen vragen. Ten eerste: wil hij een brief sturen met wat ik noem een feitenrelaas over de historie, omdat wij horen dat er toch toezeggingen zijn gedaan in het verleden? Ten tweede: wat is nu de cijfermatige onderbouwing? Dus welke zorgbehoefte heeft men in kaart gebracht voordat men tot dit voorgenomen besluit kwam?

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Het was een beschamende vertoning, die mondelinge vragen, dus steun voor het debat.

Mevrouw Agema (PVV):

Ja, dat was het zeker, en daarom zullen we ook mevrouw Van den Berg in het debat vragen waarom ze het kabinetsbeleid nog altijd steunt.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek?

Mevrouw Agema (PVV):

Ja.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Van harte steun, voorzitter.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. We hebben regelmatig algemeen overleggen, waarin we ook spreken over het zorgveld en de veranderingen die daarin plaatsvinden. Dus ik steun wel het verzoek om een brief, maar ik wil dit heel graag agenderen bij een algemeen overleg.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Dit gaat helemaal niet over een zorgveld. Dit gaat over mensen die hun vertrouwde zorgverlener, hun ziekenhuis, ineens zien verdwijnen. Dus alle steun voor het debat.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Als een coalitiepartij vraagt om een debat over dit onderwerp, dan steunen wij dat natuurlijk van harte.

De heer Sienot (D66):

We volgen het stemadvies van mevrouw Dik-Faber van de ChristenUnie.

De voorzitter:

Dus geen steun?

De heer Sienot (D66):

Geen steun.

De heer Veldman (VVD):

Ik denk dat het goed is dat er mondelinge vragen gesteld zijn. Ik denk ook dat het goed is dat wij het debat erover voeren, maar of dat nou een apart debat moet zijn, specifiek over deze casus, weet ik niet. Dus ik zou nu willen zeggen: geen steun.

De voorzitter:

Mevrouw Van den Berg, u heeft geen meerderheid.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Maar wel 30 leden, dus ik wacht even af hoe het gaat.

De voorzitter:

Ja, u hebt zeker de steun van 30 leden. Prima, dan voeg ik dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten.

Er is ook om een brief gevraagd, dus ik stel voor het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Omtzigt namens het CDA.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Morgen hebben we een debat over de kinderopvangtoeslag. Dat gaat over zowel heden, verleden als toekomst. Het gaat ook nog over een aantal andere toeslagen. Ik zou dus willen vragen om de spreektijd met ongeveer twee minuten uit te breiden.

De voorzitter:

De spreektijd is nu vijf minuten. Mijn ervaring met een verzoek om de spreektijd uit te breiden, is dat niemand tegen is. Klopt dat? Heeft iemand bezwaar tegen uitbreiding van spreektijden? Niemand? Goed, dan gaan we daar rekening mee houden.

Dan is het woord aan de heer Azarkan namens DENK.

De heer Azarkan (DENK):

Dank, voorzitter. Angstaanjagende beelden gisteren uit Duindorp: vuurwerkbommen, vuurwapens, gebouwen in lichterlaaie. Zoals de VVD het zou zeggen: de hulpdiensten en de politie worden als hyena's opgejaagd. En dat alleen maar omdat deze burgers het heft in eigen handen willen nemen, omdat ze geen fikkie mogen steken.

De voorzitter:

En u wilt een debat daarover?

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, u heeft het inderdaad door, ik wil daar graag een debat over met de minister van Justitie en Veiligheid, maar ook met de minister van OCW, want het kan ook om een cultuuraspect gaan.

De voorzitter:

Goed, de heer Markuszower namens de PVV.

De heer Markuszower (PVV):

Vreugdevuren goed, geweld niet goed, geen steun voor het debat.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Voorzitter. Dit wordt vanavond besproken in de gemeenteraad in Den Haag. Voorlopig zou ik het daar ook willen laten. Dus geen steun.

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter. We willen wel het verzoek voor een brief steunen, voor zover dat verzoek er ligt.

De heer Azarkan (DENK):

Ik heb geen verzoek voor een brief gedaan.

Mevrouw Belhaj (D66):

Dan is er geen steun voor iets.

De heer Van Dam (CDA):

Geen steun.

De heer Kwint (SP):

Op dit moment geen behoefte aan een debat.

De heer Van den Berge (GroenLinks):

Vanavond is er inderdaad een debat in de gemeenteraad van Den Haag en dat lijkt me op dit moment de juiste plek, dus geen steun.

De voorzitter:

Meneer Azarkan ...

De heer Azarkan (DENK):

Geen steun, mevrouw de voorzitter. Erg opvallend.

De voorzitter:

Nee, u hebt steun van drie leden. Dank u wel.

Dan ga ik naar mevrouw Westerveld namens GroenLinks.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. De schoolprestaties van Nederlandse leerlingen gaan heel hard achteruit. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag uitkwam, waarin een heel aantal landen met elkaar worden vergeleken. Nederland hoort zelfs bij de zeven landen waar de schoolprestaties echt een dalende trend laten zien sinds 2003. Dat is nogal wat. Ik zou daar heel graag op heel korte termijn, het liefst in januari, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media een debat over hebben.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter, steun voor dit verzoek. Ik weet niet of het verzoek om dat in januari te doen past in uw planning. Ik heb er geen moeite mee als het februari of maart zou worden.

De voorzitter:

Dus steun.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

We lazen niet alleen dat de prestaties teruglopen, maar we lazen ook dat de kansenongelijkheid groeit, iets waar we ons al langer zorgen over maken in relatie tot het lerarentekort. Van harte steun. Zo snel mogelijk.

De heer Van Meenen (D66):

Steun, voorzitter, ook voor het verzoek om het in januari te houden. Ik denk dat het verstandig is om het voor de hoorzittingen over Curriculum.nu te houden.

De heer Kwint (SP):

Ook van ons steun. Donderdag hebben we een procedurevergadering, waarin we het ook over een rondetafel en eventueel een algemeen overleg zullen hebben. Het lijkt me belangrijk dat we het hier in januari over hebben. In welke zaal maakt mij dan niet zo heel veel uit, als het maar snel gebeurt.

De heer Van der Molen (CDA):

Steun, voorzitter.

De heer Kuzu (DENK):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, mevrouw Westerveld.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Fijn, dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel.

Tot slot de heer Van den Berge namens GroenLinks.

De heer Van den Berge (GroenLinks):

Voorzitter. Op dit moment loopt er een experiment met zogenaamde beurspromovendi. Wat ons betreft is dat doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt, maar daar kunnen verschillende fracties verschillend over denken. Vanmorgen hebben de beurspromovendi zelf een manifest gelanceerd waarin ze zeggen: zet dit experiment stop. Het is zeer relevant om het daar snel over te hebben, want er wordt op dit moment gesproken over verlenging van het experiment. Daarom zou ik hier graag een plenair debat over willen houden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De heer Van der Molen (CDA):

Voorzitter, geen steun. Begin volgend jaar hebben we een algemeen overleg Wetenschapsbeleid, waarbij we dit onderwerp prima zouden kunnen betrekken. Dat is altijd nog eerder dan dat een debat zou kunnen worden ingepland.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Steun.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Naast het professioneel voetbal en de horeca heeft de universitaire wereld het hoogste aantal flexconstructies, dus laten we het daar maar 'ns over gaan hebben.

De heer Wiersma (VVD):

Voorzitter, ook ik wil het er snel over hebben. Dat gaat het snelst in dat AO, dus geen steun voor een apart debat.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, wat ons betreft kan het ook behandeld worden bij het AO in januari.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Het is een belangrijk onderwerp dat we zo snel mogelijk moeten bespreken, dus bij het AO Wetenschapsbeleid, graag voorafgegaan door een brief over dit onderwerp.

De voorzitter:

Dus geen apart debat hierover.

De heer Van den Berge (GroenLinks):

Volgens mij is er wel genoeg steun voor een dertigledendebat, voorzitter. Dan laat ik het graag op de lijst zetten. Mocht dat na het AO niet meer nodig zijn, dan trek ik mijn verzoek wel in.

De voorzitter:

Graag. We voegen dit debat toe aan de lijst met dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we gekomen aan het einde van de regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Ziengs