Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 21

21 Stemmingen moties Begroting BuHa-OS 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020,

te weten:

 • -de motie-Van Weerdenburg over geen cent meer uitgeven aan ontwikkelingshulp (35300-XVII, nr. 26);

 • -de motie-Van Weerdenburg/Van Haga over informatievoorziening bij mogelijke malversaties (35300-XVII, nr. 27);

 • -de motie-Van Weerdenburg over het gesprek aangaan over bilaterale handelsakkoorden (35300-XVII, nr. 28);

 • -de motie-Weverling over onderzoek naar meer concessionele financiering (35300-XVII, nr. 29);

 • -de motie-Diks c.s. over cashtransfers als instrument voor armoedebestrijding (35300-XVII, nr. 30);

 • -de motie-Diks c.s. over uitfaseren van exportkredietverzekeringen voor fossiele investeringen (35300-XVII, nr. 32);

 • -de motie-Diks/Stoffer over toezicht op de naleving van imvo-standaarden door FMO (35300-XVII, nr. 33);

 • -de motie-Kuik/Voordewind over het intensiveren van de aanpak van mensenhandel (35300-XVII, nr. 34);

 • -de motie-Alkaya/Diks over een bindend VN-verdrag over bedrijven en mensenrechten (35300-XVII, nr. 35);

 • -de motie-Alkaya over niet instemmen met vrijhandelsakkoorden met arbitragesysteem voor alleen multinationals (35300-XVII, nr. 36);

 • -de motie-Alkaya over een visie op de negatieve gevolgen van globalisering (35300-XVII, nr. 37);

 • -de motie-Alkaya over het schoonmaken van de zware vervuiling in de Nigerdelta door Shell (35300-XVII, nr. 38);

 • -de motie-Van den Hul/Diks over het inzichtelijk maken van de kabinetsbrede genderstrategie (35300-XVII, nr. 39);

 • -de motie-Van den Hul c.s. over bestaande antimisbruikbepalingen binnen belastingverdragen evalueren (35300-XVII, nr. 40);

 • -de motie-Van den Hul c.s. over de koppeling van beleid en ontwikkelingsdoelen inzichtelijk maken (35300-XVII, nr. 41);

 • -de motie-Van den Hul/Diks over het op ambassades optimaliseren van kennis en inzet betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen (35300-XVII, nr. 42);

 • -de motie-Stoffer over criteria in subsidiekaders voor het betrekken van mensen met een beperking (35300-XVII, nr. 44);

 • -de motie-Stoffer over steun ten behoeve van essentiële zorgverlening bij bevriezing bijdragen aan UNRWA (35300-XVII, nr. 45);

 • -de motie-Van Haga over harmonisatie van regels, richtlijnen en normen binnen de EU (35300-XVII, nr. 47);

 • -de motie-Van Haga over een plan van aanpak om uit de staalimpasse te komen (35300-XVII, nr. 48);

 • -de motie-Van Haga over het stopzetten van subsidie aan instellingen die actief procederen tegen de overheid (35300-XVII, nr. 49).

(Zie vergadering van 28 november 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Diks stel ik voor haar motie (35300-XVII, nr. 30) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Stoffer (35300-XVII, nr. 44) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de beleidsuitvoering, onder meer aangaande subsidiekaders voor ngo's en bedrijfsleven, ook rekening gehouden dient te worden met toegankelijkheid voor mensen met een beperking;

overwegende dat de bestaande richtlijnen in dezen meer in acht genomen kunnen worden;

verzoekt de regering de bestaande richtlijnen voor het betrekken van mensen met een beperking toereikender toe te passen, met focus op humanitaire hulp en onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 51, was nr. 44 (35300-XVII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Weerdenburg (35300-XVII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Weerdenburg/Van Haga (35300-XVII, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Weerdenburg (35300-XVII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Weverling (35300-XVII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Diks c.s. (35300-XVII, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Diks/Stoffer (35300-XVII, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuik/Voordewind (35300-XVII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Alkaya/Diks (35300-XVII, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Alkaya (35300-XVII, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Alkaya (35300-XVII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Alkaya (35300-XVII, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul/Diks (35300-XVII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Even een misser van onze kant. De motie op stuk nr. 36 over het arbitragesysteem, daar hadden we voor willen stemmen. Ik weet even niet zeker of dat ook gelukt is. Is dat gelukt?

De voorzitter:

Dat weet ik niet, maar jullie worden geacht daarvoor gestemd te hebben?

De heer Baudet (FvD):

We willen graag geacht worden daarvoor te hebben gestemd.

De voorzitter:

Oké. Dan komt deze opmerking in de Handelingen te staan.

In stemming komt de motie-Van den Hul c.s. (35300-XVII, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul c.s. (35300-XVII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hul/Diks (35300-XVII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Stoffer (35300-XVII, nr. 51, was nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stoffer (35300-XVII, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Kooten-Arissen en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga (35300-XVII, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de fractie van Van Haga voor deze motie heeft gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga (35300-XVII, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, DENK, 50PLUS, de SGP, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga (35300-XVII, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Van Kooten-Arissen.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (vKA):

Voorzitter, excuses. Ik heb een stemfout gemaakt. Ik zou graag geacht worden voor de motie op stuk nr. 46 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Die is aangehouden, dus daar is niet over gestemd.