Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 60

60 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) - 35348

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 november 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) - 35349

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 november 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs - 35352

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 28 november 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) - 35353

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 november 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Rapporten Periodiek beeld terugkeer 2018 en Informatieoverdracht in de asielketen - 19637-2545

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 25 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 10 december 2019 - 21501-02-2091

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 november 2019 - 21501-02-2092

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 9 december 2019 - 21501-02-2093

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 25 november 2019 - 21501-04-225

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 25 november 2019 - 21501-04-226

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 22 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019 - 21501-30-469

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Energieraad op 4 december 2019 - 21501-33-789

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere invulling wapenexportbeleid Turkije - 22054-316

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 25 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hoogte persoonlijk kilometerbudgetten Valys - 24170-200

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op de Sociale Staat van Nederland 2019 - 24515-501

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 25 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Jaarvergadering Wereldbank 2019 - 26234-233

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 22 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het artikel in de NRC van 25 oktober 2019 "Wie gluren er allemaal in mijn medische dossier?" - 27529-197

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de verzoeken van de leden Marijnissen en Van Ojik, gedaan tijdens de regelingen van werkzaamheden van 12 november 2019 en 13 november 2019, over het bericht dat de minister-president het zich niet kan herinneren dat hij geïnformeerd werd over 70 burgerdoden in Hawija, Irak, als gevolg van een Nederlands bombardement en over de aanwezigheid van informatie op ministeries over de burgerdoden bij het Nederlandse bombardement op Hawija - 27925-679

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het onderzoek van het WODC over slachtofferschap van online criminaliteit - 28684-589

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 november 2019, over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Ouderdomsregelingen ontleed" - 29389-98

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 26 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst - 29544-963

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 26 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbevelingen voor de aanpak van winkeldiefstal - 29628-918

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken rond de afhandeling van de containerramp met de Msc Zoe - 29684-191

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitzetting uitreizigster - 29754-535

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging concessie voor het hoofdrailnet - 29984-871

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Benoeming voorzitter bestuur ProRail - 29984-872

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek SAR-helikopters - 30490-31

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Investeringstoets op risico's voor de nationale veiligheid - 30821-97

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de vaststelling van de AMvB Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie - 30821-98

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst" - 31066-545

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding interim-rapport Adviescommissie uitvoering toeslagen - 31066-546

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluaties CAF - 31066-547

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek "Houdbaar voor de toekomst" en de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo) - 31288-797

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 02 december 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Totaalpakket vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-409

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 28 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging in het primair en voortgezet onderwijs - 31293-490

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie en stand van zaken Pilots alternatieve vormen van vervoer en betaling - 31305-299

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang uitwerking maatregelen "werken als zelfstandige" - 31311-220

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 22 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Innovatieve vormen van toezicht ILT op de maritieme sector - 31409-257

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie verkenning markt voor groene financiering - 32013-225

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten - 32156-103

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 29 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel onderzoek ADR in het kader van de voortgangsrapportages van het grote project PHS - 32404-94

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Strategische inzet EU 2020-2024 - 32620-239

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 28 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over het rapport van de taskforce verdienvermogen (Kamerstuk 32670-168) - 32670-195

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 28 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Adviesaanvraag Gezondheidsraad MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker - 32793-458

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit voedselkeuzelogo - 32793-459

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 28 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang medische hulpmiddelen - 32805-88

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie van de speciale IPCC-rapporten over klimaatverandering en land en over oceanen en ijs in een veranderend klimaat - 32813-407

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten - 32820-327

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 29 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken - 33118-122

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang stelselherziening Omgevingsrecht - 33118-123

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Wet biometrie vreemdelingenketen - 33192-18

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 26 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang versterkingsoperatie batch 1581 - 33529-701

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geestelijke verzorging in aardbevingsgebied Groningen - 33529-702

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake appreciatie op het rapport van Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers en update over het Bangladesh Veiligheidsakkoord - 33625-289

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 25 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitgangspuntennotitie European Rail Traffic Management System (ERTMS) - 33652-75

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. het internationaal normkader voor het gebruik van nieuwe technologieën als (onderdeel van) wapensystemen - 33694-53

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Recente activiteiten nucleaire ontwapening - 33783-35

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezending RIVM-adviezen en rapport beschermingsniveau Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet - 35054-14

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw - 35232-3

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november, voortgang MIRT, moties en toezeggingen - 35300-A-57

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg) - 35300-A-58

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rechtsbijstand milieuorganisaties in 2018 - 35300-VI-95

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Middendorp c.s. over tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden - 35300-VII-85

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 27 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie inzake het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Irak tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontgaan en ontwijken van belasting; Bagdad, 1 juli 2019 - 35324-3

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 25 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over onderliggende berekeningen die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket inzake de stikstofproblematiek - 35334-18

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de AMvB "Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie" - 2019Z23128

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 november 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan Eerste Kamer over trajecten rondom de normeringssystematiek - 2019Z23179

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 25 november 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op brief inzake vermogensrendementsheffing voor letselschadeslachtoffers - 2019Z23192

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 25 november 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de AMvB "Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie" - 2019Z23210

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 25 november 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning bij het voorgenomen werkbezoek aan Bosnië-Herzegovina en Noord-Macedonië - 2019Z23340

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 27 november 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Verzoek om ambtelijke ondersteuning bezoek Parijs - 2019Z23371

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 27 november 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake gratis familienaamsverandering voor incestslachtoffers - 2019Z23487

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 november 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de noodkreet over problemen in de jeugdzorg - 2019Z23491

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 28 november 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over voorlichting Raad van State aan Eerste Kamer over twee aanvaarde amendementen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 onder meer in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure (Kamerstuk 35042) - 2019Z23734

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 29 november 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Bevoegdheid van rekenkamers bij (klein)dochterondernemingen van gezamenlijke overheidsdeelnemingen - 35298-5

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 29 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

- Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) (35348);

- Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) (35349);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35352);

c. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

- Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) (35353).