Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 7

7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen, geef ik het woord aan de heer Markuszower namens de PVV. Ik zie ook de heer Kuzu en de heer Van Gerven staan.

De heer Markuszower (PVV):

Voorzitter. Op de stemmingslijst onder punt 46, over de brief van het Presidium over de Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, staat dat onze fractie zou hebben gevraagd om uitstel van de stemmingen over de gedragscode. Maar alvorens we überhaupt gaan stemmen, zouden we daarover graag een debat willen voeren, met name wat onze fractie betreft over de sanctiemogelijkheden die de Voorzitter zijn toebedeeld. Dus ik verzoek u dat debat in te plannen.

De voorzitter:

Als een fractie aangeeft over een onderwerp dat op de stemmingslijst staat een gesprek of een debat te willen voeren, dan halen we het van de stemmingslijst af. Zo werkt het.

De heer Markuszower (PVV):

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan de heer Van Gerven, volgens mij. Nee, de heer Bisschop. U staat niet op mijn lijst. Meneer Van Gerven, u wilt daarna, begrijp ik. Dat is goed. De heer Bisschop namens de SGP.

De heer Bisschop (SGP):

Een verzoek namens de SGP-fractie om de stemmingen bij punt 30 aan te houden, dit in verband met het amendement van collega Van der Staaij, waarover nog wat nader overleg nodig is voor de dekking.

Daarnaast wil ik onder punt 47 van de stemmingslijst, de stemmingen in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, graag intrekken het amendement op stuk nr. 9 van mijn hand. Daar hoop ik morgen op terug te komen.

U vraagt verder om uitstel van de stemmingen, maar dan wil ik eerst even nagaan of daar een meerderheid voor is. Het gaat dan om uitstel van de stemmingen onder punt 30, de stemmingen inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020.

De voorzitter:

Het amendement-Bisschop (stuk nr. 9) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Prima, voorzitter.

De heer Kuzu (DENK):

Uitstekend.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Prima, voorzitter.

De voorzitter:

Vindt iedereen het prima? Dan gaan we op een ander moment, donderdag, daarover stemmen.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik zou graag bij punt 17 van de stemmingslijst, over moties ingediend bij het VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen, de motie die ik samen met de heer Kerstens heb ingediend, de motie op stuk nr. 152, willen aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor zijn motie (20454, nr. 152) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Bij punt 16 van de stemmingslijst, over moties ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, moet ik constateren dat mijn motie op stuk nr. 43 over het ODA-budget helaas nog geen steun van de coalitiepartijen heeft, zodat ik die nog even wil aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor haar motie (35300-XVII, nr. 43) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Onder punt 18 van de stemmingslijst, over moties ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, willen we graag de motie-Kuzu op stuk nr. 76 aanhouden. En onder punt 4 van de stemmingslijst, over de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg Media, willen we de motie-Azarkan op stuk nr. 119 aanhouden.

De voorzitter:

Oké, dat gaan we doen. De eerste was?

De heer Kuzu (DENK):

De motie op stuk nr. 76 onder punt 18. En de motie op stuk nr. 119 onder punt 4.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Azarkan stel ik voor zijn motie (35300-VIII, nr. 119) aan te houden. Op verzoek van de heer Kuzu stel ik voor zijn motie (35300-XV, nr. 76) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.