Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 13

13 Stemmingen moties Incidentele suppletoire begroting BZK 2019 inzake Urgenda

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen),

te weten:

  • -de motie-Van Raan over 5 miljard euro vrijmaken om klimaatregelen mee te financieren (35234, nr. 4);

  • -de motie-Beckerman over lease van zonnepanelen onderzoeken en stimuleren (35234, nr. 6).

(Zie wetgevingsoverleg van 27 november 2019.)

In stemming komt de motie-Van Raan (35234, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman (35234, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.