Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 19

19 Stemmingen moties Incidentele suppletoire begroting LNV 2019 inzake Urgenda

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda),

te weten:

  • -de motie-Van Raan/Ouwehand over de stikstofreductie ten gevolge van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen niet inzetten voor nieuwe activiteiten (35237, nr. 4);

  • -de motie-Van Raan/Ouwehand over afbouw van de melkproductie per koe met minimaal 20% in de komende drie jaar (35237, nr. 5);

  • -de motie-Van Raan/Ouwehand over afbouw van het aantal koeien in de melkveehouderij met 30% in de komende vijf jaar (35237, nr. 6);

  • -de motie-Van Raan/Ouwehand over het uitroepen van de biodiversiteitsnoodtoestand (35237, nr. 7).

(Zie wetgevingsoverleg van 27 november 2019.)

In stemming komt de motie-Van Raan/Ouwehand (35237, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Ouwehand (35237, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Ouwehand (35237, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Ouwehand (35237, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.