Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 23

23 Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020,

te weten:

 • -de motie-De Jong over immigranten na tien jaar recht geven op sociale zekerheid (35300-XV, nr. 29);

 • -de motie-De Jong over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen (35300-XV, nr. 30);

 • -de motie-De Jong over maximaal handhaven op uitkeringsfraude (35300-XV, nr. 31);

 • -de motie-De Graaf/Wilders over inzetten van alle noodzakelijke middelen tegen racistisch allochtoon geweld (35300-XV, nr. 32);

 • -de motie-De Graaf over meer actie tegen hawala- en islamitisch bankieren (35300-XV, nr. 33);

 • -de motie-De Graaf/Wilders over erkennen dat de islam een gewelddadige totalitaire ideologie is (35300-XV, nr. 34);

 • -de motie-De Graaf/Wilders over het de-islamiseren van Nederland (35300-XV, nr. 35);

 • -de motie-Tielen/Van Weyenberg over extra uren voor deeltijdwerkenden om de tekorten aan arbeidskrachten terug te dringen (35300-XV, nr. 36);

 • -de motie-Tielen/Palland over een quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans (35300-XV, nr. 37);

 • -de motie-Tielen over opdrachtgevers rechtszekerheid bieden bij het inhuren van een zelfstandige opdrachtnemer (35300-XV, nr. 38);

 • -de motie-Tielen over vernieuwende initiatieven in de bestaande ondersteuning voor een leven lang leren (35300-XV, nr. 39);

 • -de motie-Wörsdörfer/Raemakers over ondersteuning van deelnemers aan een Wsnp-traject (35300-XV, nr. 40);

 • -de motie-Wörsdörfer over de rol van kleine ondernemingen bij het aanpakken van de schuldenproblematiek (35300-XV, nr. 41);

 • -de motie-Smeulders/Van Weyenberg over vereenvoudiging van verschillende vormen van verlof (35300-XV, nr. 42);

 • -de motie-Smeulders/Palland over de wijze van benoeming van raden van toezicht in de publieke sector (35300-XV, nr. 43);

 • -de motie-Renkema c.s. over het in kaart brengen van alternatieven voor de kinderopvangtoeslag (35300-XV, nr. 45);

 • -de motie-Renkema/Smeulders over pilots met een werkloket (35300-XV, nr. 46);

 • -de motie-Renkema c.s. over minimaal één sociaal ontwikkelbedrijf per arbeidsmarktregio (35300-XV, nr. 47);

 • -de motie-Renkema c.s. over niet invoeren van een verplichte tegenprestatie (35300-XV, nr. 48);

 • -de motie-Palland c.s. over onderzoek naar de knelpunten die gezinnen ervaren (35300-XV, nr. 49);

 • -de motie-Palland/Van Kent over ondersteuning van zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat hebben (35300-XV, nr. 50);

 • -de motie-Palland/Bruins over faciliteren van regio's bij een leven lang ontwikkelen (35300-XV, nr. 51);

 • -de motie-Peters/Jasper van Dijk over onderzoek naar de invoering van een uitzonderingsjaar (35300-XV, nr. 52);

 • -de motie-Peters/Van Brenk over een meetbaar doel hanteren in de strijd tegen armoede en schulden (35300-XV, nr. 53);

 • -de motie-Peters/Jasper van Dijk over nader onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm (35300-XV, nr. 54);

 • -de motie-Van Kent c.s. over het recht op het volledige minimumloon voor jongeren van 18 jaar en ouder (35300-XV, nr. 55);

 • -de motie-Van Kent c.s. over terugdringen van de flexibele schil van de arbeidsmarkt (35300-XV, nr. 56);

 • -de motie-Van Kent c.s. over pensioenbestuurders onder de Wet normering topinkomens brengen (35300-XV, nr. 57);

 • -de motie-Jasper van Dijk/Van Weyenberg over scholing in de bijstand bevorderen (35300-XV, nr. 58);

 • -de motie-Jasper van Dijk/Van Weyenberg over een plan van aanpak voor gelijke kansen voor vrouwen (35300-XV, nr. 59);

 • -de motie-Van Weyenberg/Raemakers over snellere toelating tot de Wsnp (35300-XV, nr. 60);

 • -de motie-Van Weyenberg/Gijs van Dijk over het concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke beperken (35300-XV, nr. 61);

 • -de motie-Van Weyenberg/Tielen over opties om te bevorderen dat mensen meer uren gaan werken (35300-XV, nr. 62);

 • -de motie-Van Weyenberg/Palland over de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering van werk (35300-XV, nr. 63);

 • -de motie-Gijs van Dijk/Bruins over verantwoording van gemeenten over bestrijding van kinderarmoede (35300-XV, nr. 65);

 • -de motie-Bruins/Gijs van Dijk over een rol voor het Jeugdeducatiefonds in het armoedebestrijdingsprogramma voor kinderen (35300-XV, nr. 66);

 • -de motie-Bruins c.s. over de verdeling van het resterende bedrag van de bonusregeling beschut werk (35300-XV, nr. 67);

 • -de motie-Van Brenk/Kuzu over het lage gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (35300-XV, nr. 68);

 • -de motie-Van Brenk/Van Kooten-Arissen over jobcoaching en re-integratiedienstverlening beter op elkaar afstemmen (35300-XV, nr. 69);

 • -de motie-Van Brenk over het Wettelijk minimumloon in 2020 met 3% verhogen bovenop de gebruikelijke indexatie (35300-XV, nr. 71);

 • -de motie-Stoffer/Smeulders over vergroten van de ruimte voor rouw op de werkvloer (35300-XV, nr. 72);

 • -de motie-Kuzu over realisatie van een publieke en breed toegankelijke ziekteverzuimverzekering (35300-XV, nr. 77);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over een impuls geven aan de aanpak van kinderarmoede (35300-XV, nr. 79);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over het oormerken van het budget voor schuldhulpverlening aan zzp'ers (35300-XV, nr. 80);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over mogelijkheden voor kraam- en ouderschapsverlof voor zzp-partners (35300-XV, nr. 81);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen/Van Brenk over het bij opdrachtgevers op simpele wijze in rekening brengen van de kosten van pensioenopbouw voor zzp'ers (35300-XV, nr. 82);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over gemeenten laten leren van succesfactoren van pilots met basisbanen (35300-XV, nr. 83).

(Zie vergadering van 28 november 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Peters stel ik voor zijn motie (35300-XV, nr. 53) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Peters/Jasper van Dijk (35300-XV, nr. 52) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overheid de grootste schuldeiser is en dat deze schulden nog eens worden verhoogd door een opeenstapeling van boetes;

constaterende dat deze schulden door deze opeenstapeling van boetes na enkele jaren zo hoog zijn geworden, dat ze feitelijk oninbaar zijn;

van oordeel dat schuldenaren onder voorwaarden gebruik moeten kunnen maken van een "uitzonderingsjaar", waarin alle door de overheid gecreëerde en oninbare verhogingen worden kwijtgescholden;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe en met welke consequenties invoering van een uitzonderingsjaar mogelijk is, en de Kamer hierover voor de zomer van 2020 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 84, was nr. 52 (35300-XV).

De voorzitter:

De motie-Peters/Jasper van Dijk (35300-XV, nr. 54) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal daklozen stijgt;

constaterende dat het aantal jongvolwassenen zonder vaste woon- of verblijfplaats stijgt;

constaterende dat het in huis nemen van of samenwonen met mensen door de kostendelersnorm binnen de Participatiewet een negatief effect op het inkomen heeft;

constaterende dat er geen onderzoek gedaan is naar de effecten van de kostendelersnorm binnen de Participatiewet;

van oordeel dat dakloosheid een onrecht is dat niet zou mogen bestaan;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de effecten van de kostendelersnorm op de huisvesting van mensen, en de Kamer voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 85, was nr. 54 (35300-XV).

De voorzitter:

De motie-Van Brenk/Kuzu (35300-XV, nr. 68) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tienduizenden AOW-gerechtigden onnodig onder het bestaansminimum leven, omdat zij geen gebruikmaken van de inkomensregeling die hun onvolledige AOW-uitkering aanvult tot het bestaansminimum;

overwegende dat ongeveer de helft van de potentieel rechthebbenden (34.000 tot 51.000 huishoudens) geen gebruikmaakt van de AIO-regeling;

voorts overwegende dat potentieel rechthebbenden niet opgespoord en geïnformeerd kunnen worden over hun recht op uitkering door beperkte gegevensuitwisseling tussen betrokken instanties, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst en het UWV;

roept de regering op voor de zomer met een aanpak te komen om het lage gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen effectiever tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 86, was nr. 68 (35300-XV).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, dank. Ik heb inderdaad een stemverklaring over de motie-De Graaf/Wilders (35300-XV, nr. 32). Naar de stellige overtuiging van de fractie van DENK is deze motie on-Nederlands, ondemocratisch, niet-rechtsstatelijk, onheus, onjuist, xenofoob, polariserend, stigmatiserend, racistisch, opruiend, haatdragend en daarmee gewoon onwijs slecht. Om die reden stemmen wij tegen deze motie.

In stemming komt de motie-De Jong (35300-XV, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Jong (35300-XV, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Jong (35300-XV, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf/Wilders (35300-XV, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf (35300-XV, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf/Wilders (35300-XV, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf/Wilders (35300-XV, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tielen/Van Weyenberg (35300-XV, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tielen/Palland (35300-XV, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tielen (35300-XV, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tielen (35300-XV, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wörsdörfer/Raemakers (35300-XV, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wörsdörfer (35300-XV, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeulders/Van Weyenberg (35300-XV, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeulders/Palland (35300-XV, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Renkema c.s. (35300-XV, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Renkema/Smeulders (35300-XV, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Renkema c.s. (35300-XV, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Renkema c.s. (35300-XV, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Palland c.s. (35300-XV, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Palland/Van Kent (35300-XV, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Palland/Bruins (35300-XV, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Peters/Jasper van Dijk (35300-XV, nr. 84, was nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Peters/Jasper van Dijk (35300-XV, nr. 85, was nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Peters.

De heer Peters (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Nu de moties op de stukken nrs. 52 en 54 zijn aangenomen, hoewel ze ontraden waren, zou ik graag binnen een maand willen weten hoe ze worden uitgevoerd.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van Kent c.s. (35300-XV, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Kent c.s. (35300-XV, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kent c.s. (35300-XV, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Van Weyenberg (35300-XV, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Van Weyenberg (35300-XV, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Bij de motie op stuk nr. 57 hielden wij onze hand wel omhoog ...

De voorzitter:

Geen idee.

De heer Baudet (FvD):

... maar mochten we niet op uw erkenning rekenen.

De voorzitter:

Nou, dat is helemaal niet waar. Ik weet het niet eigenlijk ... Ik let heel goed op. Toch? Ja hè. Maar deze opmerking wordt ook in de Handelingen opgenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Raemakers (35300-XV, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Gijs van Dijk (35300-XV, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Tielen (35300-XV, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Palland (35300-XV, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk/Bruins (35300-XV, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Smeulders.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Wij zaten collectief te slapen en willen graag voor de motie op stuk nr. 63 stemmen.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Ik dacht al dat ik niet had opgelet. Dank u wel, meneer Smeulders. Maar ik weet nog steeds niet welke motie u precies bedoelt. Nu heb ík niet goed geluisterd.

(Hilariteit)

De heer Smeulders (GroenLinks):

Het levert me hoongelach op van de rest van de Kamer en ik krijg op de kop van mijn collega's. Het gaat om nr. 63.

De voorzitter:

Het siert u. Dank u wel. Deze opmerking komt ook in de Handelingen te staan.

In stemming komt de motie-Bruins/Gijs van Dijk (35300-XV, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins c.s. (35300-XV, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Brenk/Kuzu (35300-XV, nr. 86, was nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66 en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Van Kooten-Arissen (35300-XV, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Brenk (35300-XV, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer/Smeulders (35300-XV, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (35300-XV, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (35300-XV, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (35300-XV, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (35300-XV, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen/Van Brenk (35300-XV, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (35300-XV, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.