Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 24

24 Stemming motie Begroting Binnenlandse Zaken 2020

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020,

te weten:

  • -de motie-Krol over onderzoek naar de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer (35300-VII, nr. 32).

(Zie vergadering van 31 oktober 2019.)

De voorzitter:

De motie-Krol (35300-VII, nr. 32) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Raad van State in zijn jaarverslag over 2018 oproept tot bezinning op het wetgevingsproces, en stelt dat de wet alleen van duurzame betekenis blijft voor het vertrouwen in de democratische rechtsstaat indien het wetgevingsproces en de inhoudelijke normering op elkaar aansluiten;

overwegende dat er zwaarwegende aanleiding is om vraagtekens te stellen bij het wetgevingsproces voorafgaand aan de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer;

verzoekt het Presidium voorbereidingen te treffen voor een kort, feitelijk onderzoek naar het proces voorafgaand aan de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer, in het bijzonder ten aanzien van de gemeente Haren, in het licht van de toen geldende spelregels,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 87, was nr. 32 (35300-VII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Krol stel ik voor zijn gewijzigde motie (35300-VII, nr. 87, was nr. 32) opnieuw aan te houden.

Daartoe wordt besloten.