Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 31, item 16

16 Stemming Incidentele suppletoire begroting EZK 2019 inzake Urgenda

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35236).

(Zie wetgevingsoverleg van 27 november 2019.)

De voorzitter:

De heer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Nu bij het vorige onderwerp de motie op stuk nr. 6 is aangenomen, graag een brief van de regering hoe ze denkt die motie uit te voeren, omdat alle tekenen erop wijzen dat het niet gehaald wordt. Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.