Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 67, item 25

25 Stemmingen moties Wet langdurige zorg (Wlz)

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Wet langdurige zorg (Wlz), 

te weten: 

  • -de motie-Dik-Faber/Voordewind over aanvullend onderzoek naar de aansluiting tussen de verschillende wetten voor jongeren van 18 tot 23 jaar met een beperking (34104, nr. 113); 

  • -de motie-Dik-Faber/Bergkamp over mogelijkheden om het maatwerkprofiel breed in te zetten (34104, nr. 114); 

  • -de motie-Dik-Faber over de mogelijkheid om de meerzorgregeling meerjarig te indiceren (34104, nr. 115); 

  • -de motie-Otwin van Dijk/Bergkamp over een apart afwegingskader voor toegang van kinderen tot de Wet langdurige zorg (34104, nr. 116); 

  • -de motie-Amhaouch/Keijzer over zorgkantoren verbieden om extra eisen stellen aan de kwaliteit van de zorg (34104, nr. 117). 

(Zie vergadering van 17 maart 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Otwin van Dijk/Bergkamp (34104, nr. 116) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 119, was nr. 116 (34104). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat er voor kinderen geen apart toegangskader is tot de Wet langdurige zorg; 

constaterende dat dit in de praktijk tot problemen leidt voor de toegang tot passende zorg voor kinderen met een ernstig, complexe, meervoudige handicap omdat onder andere de grondslag voor hun aandoening moeilijk te bepalen is; 

van mening dat gezien de ernst en zwaarte van de zorgvraag van deze kinderen toegang tot de Wet langdurige zorg gewenst is en hiervoor mogelijk andere toelatingscriteria dienen te gelden dan voor volwassenen; 

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een apart afwegingskader voor kinderen voor de toegang tot de Wet langdurige zorg, en de Kamer hierover dit jaar (2016) te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Voordewind (34104, nr. 113). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Bergkamp (34104, nr. 114). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (34104, nr. 115). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Otwin van Dijk/Bergkamp (34104, nr. 119, was nr. 116). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Amhaouch/Keijzer (34104, nr. 117). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.